Besluitenlijst 20 april 2021

Wethouder Schmaal

Vestiging van een recht van opstal en verkoop grond ten behoeve van het plaatsen van een brug

Het college heeft besloten:

  1. Het vestigen van een recht van opstal ten behoeve van het plaatsen van een brug

  2. In verband hiermee een stuk grond verkopen

  3. De baten en lasten hiervan te verwerken in de grondexploitatie Stationspark

Grondruil Albert Cuyplaan 36

Het college heeft besloten:

  1. Een perceel grond ruilen tegen een groenstrook aan de Albert Cuyplaan 36.

  2. Dit te dekken binnen de grondexploitatie Golflaan 2e fase.

Wethouder Kleve

Korting op participatiebudget Wedeka

Het college heeft besloten:

  1. Ingaande 2022 de jaarlijkse bijdrage aan Wedeka voor het TDC structureel met € 400.000,- te verlagen.

  2. middels bijgevoegde brief dit besluit aan de directie van Wedeka kenbaar te maken.