Besluitenlijst 20 juli 2021

Burgemeester Swierstra

Ontwerp-vaststellingsbesluit Groningen gasveld gasjaar 2021 – 2022

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het Ontwerp-vaststellingsbesluit;

 2. Hierop bijgevoegde zienswijze in te dienen;

 3. Hiervoor gebruik te maken van bijgevoegde aanbiedingsbrief.

Raadsvragen fracties SP en VUK

Het college heeft besloten:

 1. De leden van de gemeenteraad via bijgevoegde brief te informeren.

Wethouder Schmaal

Beantwoording raadsvragen jaarstukken 2020 en voorjaarsnota 2021

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de antwoorden op de vragen.

 2. De antwoorden door te sturen naar de raad.

Beantwoording raadsvragen VUK, SP, PvDA aangaande Zonnepark Borgercompagnie / Dankers

Het college heeft besloten:

 1. De raadsvragen van VUK, SP & PvDA per bijgaande brief te beantwoorden

Verzoek realiseren van 5 woningen op het perceel Raadhuisstraat 16 te Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen voor het realiseren van 4 appartementen en één woning op het perceel Raadhuisstraat 16 te Wildervank

 2. Initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief

Verzoek realiseren van 17 woningen en een horecagelegenheid in het voormalige Hensenpand aan het Raadhuisplein/Kerkstraat te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen voor het realiseren van 17 woningen en een horecagelegenheid in het voormalige Hensenpand te Veendam

 2. Initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief

Ontwerpwijzigingsplan Van Beresteijnstraat 12-20

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan voor het omzetten van het kantoorgebouw Van Beresteijnstraat 12-20 naar 20 appartementen;

 2. Te besluiten dat er geen milieueffectrapportage noodzakelijk is;

 3. Het ontwerp wijzigingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning met toepassing van de coördinatieregeling in procedure te brengen;

 4. De raad over het ontwerp te informeren.

Wijziging vervangingstermijn geluidsinstallatie Parkstadhal

Het college heeft besloten:

 1. Het krediet voor de vervanging van de geluidsinstallatie vrij te geven voor een bedrag van € 18.500,-.

 2. De raad in de Najaarsrapportage 2021 voor te stellen de afschrijvingstermijn ervan te wijzigen van 15 jaar naar 8 jaar.

 3. De restant boekwaarde van de huidige geluidsinstallatie ad € 6.005,- in de Najaarsrapportage 2021 af te boeken en ten laste te brengen van de reserve ZE Sport.

 4. De structurele bijstelling van de kapitaallasten ad circa € 300,- nadelig te verwerken in de primitieve begroting 2022.

Wethouder Grimbergen

Participatieraad Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de financiële verantwoording 2020 en de begroting 2021 van de participatieraad

 2. Voor 2021 de jaarlijkse subsidie ad € 10.000,- voorlopig toe te kennen;

 3. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020;

 4. De subsidie over het jaar 2020 aan de Participatieraad ad € 10.000,- definitief vast te stellen;

 5. Kennis te nemen van de evaluatie – inclusief aanbevelingen - van het traject "Samenwerken aan Participatie"

 6. Het jaarverslag 2020 ter kennisname te brengen van de gemeenteraad

Vaststellen subsidie Compaen 2020

Het college heeft besloten:

 1. Op basis van de jaarrekening en de jaarverantwoording 2020 het subsidiebedrag voor de budgetsubsidie aan Compaen van 2020 vast te stellen op € 2.178.823,-

 2. Het jaarverslag en jaarrekening 2020 van Compaen ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad met behulp van bijgaande brief

Inkoop adviseur nieuwe wet inburgering

Het college heeft besloten:

 1. Gezamenlijk met de gemeenten; Pekela, Oldambt en Stadskanaal een inkoopadviseur inzake de nieuwe Wet Inburgering aan te trekken;

 2. De geschatte kosten van deze inkoopadviseur inclusief kostprijsonderzoek ad. € 4.500,- incidenteel te dekken vanuit de middelen voor inburgering in de gemeentelijke begroting;

 3. E.e.a. budgettair neutraal te verwerken bij de Najaarsrapportage 2021;

 4. Vooruitlopend op de vaststelling van de Najaarsrapportage 2021 de inkoopadviseur samen met Pekela, Oldambt en Stadskanaal aan te trekken.

Subsidie vluchtelingenwerk 2021

Het college heeft besloten:

 1. Een voorlopige lumpsum subsidie verlenen aan Vluchtelingenwerk Noord Nederland van €57.120 voor het jaar 2021

Wethouder Wierenga

Verlengen overeenkomst vervoer

Het college heeft besloten:

 1. De vervoerovereenkomsten publiek vervoer op grond van artikel 2.2 te verlengen voor een periode van twee aaneengesloten jaren;

 2. De periode van verlenging vast te stellen van 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2024;

 3. In het 1e kwartaal van 2023 opnieuw de afweging te maken de overeenkomsten nogmaals voor een periode van twee aaneengesloten jaren te verlengen of te starten met de voorbereiding van een nieuwe aanbesteding;

 4. Opdrachtnemers schriftelijk in kennis te stellen van het genomen besluit verlening vervoerovereenkomsten.

Covid steun publiek vervoer na 1 juli 2021

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met verlenging Continuïteitsbijdrage 2021 periode 1 juli 2021 tot 1 januari 2022 zoals vermeld onder “argumenten 1.4 de voorwaarden”;

 2. In te stemmen met de acties zoals beschreven in “argumenten 1.5 acties nieuwe werkelijkheid”.

Herijking vervoersovereenkomst Publiek Vervoer

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het addendum vervoersovereenkomst 28 juni 2021

 2. In te stemmen met de bijlage bij het addendum vervoersovereenkomst 28 juni 2021.