Besluitenlijst 20 september 2021

Burgemeester Link

Vaststellen formatie per 1 september 2021

Het college heeft besloten akkoord te gaan met:

 1. Het vaststellen van de formatie per 1 september 2021.

Enquête inwoners ten behoeve van integraal veiligheidsbeleid

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de uitvoering van een selectie uit de Basisregistratie Personen t.b.v. de enquête integraal veiligheidsbeleid.

Wethouder Schmaal

Omzetten van een sauna naar 3 appartementen op het perceel Wildervanksterdallen 59 te Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen voor het realiseren van 3 appartementen op het perceel Wildervanksterdallen 59 te Wildervank

 1. Deze in-principe-medewerking uit te spreken voor een periode van twee jaren na verzending van de brief;

 2. Initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief.

Wethouder Grimbergen

Burgerinitiatieven 2e en 3e kwartaal 2021

Het college heeft besloten:

 1. Voor de aanschaf van een regenton voor de plantjesbieb € 250,-- beschikbaar te stellen

 2. De aanvraag voor een dorpsfeest in Zuidwending af te wijzen.

 3. De initiatiefnemers op de hoogte te stellen middels bijgaande beschikkingen.

 4. De gemeenteraad op de hoogte te stellen middels bijgaande brief.

Uitbreiding openingstijden jongerencentrum Break

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de tijdelijke uitbreiding openingstijden jongerencentrum Break (1 oktober tot 31 december 2021)

 2. De kosten ad. € 9.564,- (te dekken binnen de vanuit het rijk ontvangen middelen inzake het steunpakket voor sociaal en mentaal welzijn i.v.m Corona;

 3. E.e.a. budgettair neutraal te verwerken bij de Najaarsrapportage 2021.

Inkoopstrategie Beschermd Wonen

Het college heeft besloten kennis te nemen van:

 1. de inkoopstrategie Beschermd Wonen 2023

 2. de agendering ter vaststelling in het Bestuur OOGO van 24-09-21

Wethouder Kleve

Vaststelling definitieve subsidies kinderopvangorganisaties inzake VVE Veendam 2020

Het college heeft besloten:

 1. Op grond van de ingediende verantwoordingen 2020 van Stichting Peuterwerk de subsidies van 2020 vast te stellen op € 398.451,-

 2. Op grond van de ingediende verantwoordingen 2020 van Prokino de subsidies van 2020 vast te stellen op € 13.998,-

 3. Op grond van de ingediende verantwoordingen 2020 van Tamariki de subsidie van 2020 vast te stellen op € 47.753,-

 4. Op grond van de ingediende verantwoordingen 2020 van Hoi Pippeloi de subsidie van 2020 vast te stellen op € 18.394,-

 5. Stichting Peuterwerk middels bijgevoegde beschikking op de hoogte brengen van uw besluit.

 6. Prokino middels bijgevoegde beschikking op de hoogte brengen van uw besluit.

 7. Tamariki middels bijgevoegde beschikking op de hoogte brengen van uw besluit.

 8. Hoi Pippeloi middels bijgevoegde beschikking op de hoogte brengen van uw besluit.

Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie (VE) gemeente Veendam 2022

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het faciliteren van de verplichte inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker (PBM’er) in de VE.

 2. De subsidieregeling ‘Peuteropvang en Voorschoolse Educatie (VE) gemeente Veendam 2021’ te wijzigen.

 3. De gewijzigde subsidieregeling in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2022.

 4. Het gewijzigde subsidieaanvraagformat ‘Peuteropvang en VE 2022 Veendam’ vast te stellen.

Compensatie ouderbijdrage en garantstelling peuteropvang i.v.m. COVID-19 crisis (2e lockdown)

Het college heeft besloten:

 1. Opnieuw een financiële garantie af te geven aan de gesubsidieerde kinderopvangorganisaties die peuteropvang met voorschoolse educatie bieden voor de niet bezette kindplaatsen als gevolg van de COVID-19 crisis, ditmaal voor de 2e lockdown.

 2. Deze financiële garantie te verlenen door een aanvulling te geven ten hoogte van het verschil tussen de werkelijk bezette kindplaatsen gedurende de tweede lockdown en het gemiddeld aantal bezette kindplaatsen in de periode oktober-november 2020.

 3. De ouderbijdragen te compenseren aan de kinderopvangorganisaties die peuteropvang met voorschoolse educatie bieden voor die kindplaatsen die worden gerealiseerd met behulp van gemeentelijke subsidie.

 4. Voor de compensatie van de ouderbijdragen budgettair neutraal en incidenteel een bedrag van € 8.963,- beschikbaar te stellen en dit te regelen bij de Najaarsrapportage 2021.

 5. Deze garantie en compensatie te verlenen aan die kinderopvangorganisaties van peuteropvang met voorschoolse educatie die in het jaar 2020-2021 een subsidie verleend hebben gekregen op basis van de gemeentelijke subsidieregeling ‘Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Veendam’.

 6. De garantie en compensatie toe te passen vanaf 16 december 2020 en door te laten lopen tot 7 februari 2021 (de zogenoemde 2e lockdown).

 7. Aan de garantie en compensatie een voorwaarde te verbinden dat zowel Kinderopvangtoeslag kinderen gerechtigde als niet Kinderopvangtoeslag kinderen gerechtigden gelijk behandeld worden.