Besluitenlijst 21 december 2021

Burgemeester Link

Subsidieregeling Ondersteuning controles Coronatoegangsbewijs (CTB)

Het college heeft besloten:

 1. Bijgaande subsidieregeling vast te stellen;

 2. De subsidieregeling op de gebruikelijke wijze en via de gemeentelijke website bekend te laten maken.

Oprichting en deelname stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's

Het college heeft besloten:

 1. Geen wensen in te dienen ten aanzien van de oprichting van de stichting Risicobeheer Veiligheidsregio;

 2. Als bedenking een voorbehoud te maken dat de financiële consequenties inzichtelijk zijn;

 3. De brief aan de raad voor te leggen.

Vaststellen ‘Organisatiebesluit 2021’

Het college heeft besloten:

 1. Het vaststellen van bijgaand ‘Organisatiebesluit 2021’ met ingang van 1 januari 2021.

 2. Onder gelijktijdige intrekking van voorgaande organisatiebesluiten.

 3. Begin 2022 zal er een evaluatie plaats vinden. Daar kunnen een aantal aanpassingen uit voort vloeien, waardoor de structuur dan aangepast gaat worden.

VNG ledenraadpleging principeakkoord cao 2021-2022

Het college heeft besloten:

 1. Het principeakkoord cao 2021-2022 van de ledenraadpleging van de VNG.

Wethouder Schmaal

Wijzigingsplan J. Kammingakade 34 te Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. Het wijzigingsplan J. Kammingakade 34 ongewijzigd vast te stellen;

 2. De raad te informeren doormiddel van bijgevoegde brief;

 3. De vaststelling van het wijzigingsplan langs elektronische en gebruikelijke wijze bekend te maken.

Gewijzigde Leidraad Invordering gemeente Veendam 2022

Het college heeft besloten:

 1. De bijgevoegde Leidraad Invordering gemeente Veendam 2022 vast te stellen.

 2. Het besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na die van de bekendmaking

Vervanging lockersysteem Tropiqua

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de vervanging van de lockers in Tropiqua

 2. De opdracht voor vervanging van de lockers in Tropiqua te gunnen aan de firma Kupan te Varsseveld

 3. Voor deze levering af te wijken van het inkoopbeleid op basis van de genoemde motivaties

 4. Het voor de vervanging beschikbare krediet vrij te geven voor een bedrag van € 65.000,-

Realiseren van 8 woningen aan de FJ de Zeestraat te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de realisatiewens van 8 woningen aan de FJ de Zeestraat te Veendam.

 2. Te besluiten dat er geen vorm-vrije m.e.r. beoordeling noodzakelijk is;

 3. De ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid in procedure te brengen

 4. De commissie fysiek over het ontwerp te informeren.

Subsidieregeling Stimulering Detailhandel Veendam 2022

Het college heeft besloten:

 1. De subsidieregeling stimulering detailhandel Veendam 2022 vast te stellen;

 2. De raad te verzoeken de via de Najaarsrapportage 2021 beschikbaar gestelde middelen ad € 250.000,- hiervoor beschikbaar te stellen;

 3. De subsidieregeling stimulering detailhandel Veendam 2022 ter kennisgeving te verstrekken aan de raad;

Wethouder Grimbergen

Stand van zaken prestatieafspraken Acantus

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de voorgenomen activiteiten van Acantus alvorens tot een regionaal ambitiekader en lokale afspraken te komen in 2022.

 2. Een reactie te geven aan Acantus middels bijgevoegde conceptbrief.

 3. De gemeenteraad te informeren over de prestatieafspraken met Habion, Woonzorg Nederland en de voorgenomen activiteiten van Acantus via bijgevoegde conceptbrief.

Overeenkomst AVMO 2022

Het college heeft besloten:

 1. 1.De overeenkomst AVMO tussen de gemeente Veendam en Combinatie Stichting Tinten Groep – Stichting Cosis aan te gaan, vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.

Verpaupering panden kruising Beneden Oosterdiep - Jacob Bruggemalaan

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met een schriftelijke reactie op ingekomen brief bij de gemeenteraad inzake verpaupering van de panden aan het Beneden Oosterdiep conform bijgevoegde conceptbrief.

Wethouder Wierenga

Vaststelling Mobiliteitsplan Veendam 2022-2030

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de “Nota reactie zienswijzen concept Mobiliteitsplan Veendam 2022-2030” d.d. 9-12-2021 en de daarin voorgestelde aanpassingen op het conceptplan.

 2. In te stemmen met het voorliggend “Mobiliteitsplan Veendam 2022-2030”, d.d. 10-12-2021, waarin de wijzigingen voortvloeiend uit de inspraak zijn verwerkt.

 3. De raad, conform bijgevoegd concept raadsvoorstel, voor te stellen het “Mobiliteitsplan Veendam 2022-2030” vast te stellen.

Wethouder Kleve

Subsidie Discriminatie Meldpunt Groningen 2022

Het college heeft besloten:

 1. Aan het Discriminatie Meldpunt Groningen een voorlopige subsidie van € 21.385,- toe te kennen voor het jaar 2022 t.b.v. het basispakket anti discriminatievoorzieningen (ADV).

 2. Deze subsidie voor een bedrag van € 10.500,- te dekken binnen de reguliere budgetten en voor een bedrag van € 10.885,- te dekken uit de extra middelen inzake versterking gemeentelijke discriminatievoorziening.

 3. E.e.a. budgettair neutraal te verwerken bij de Voorjaarsnota 2022.

 4. De subsidie toe te kennen middels bijgaande beschikking.

Inzet gemeentelijke gelden van het Nationaal Programma Onderwijs

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het gemeentelijk plan ter uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs

 1. gedurende 1 januari 2022 tot en met 31 juli 2023

 2. Hiervoor een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 561.973,-.

 3. De kosten van de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs te dekken uit de hiervoor nog te ontvangen rijksmiddelen.

 4. De betrokkenen middels bijgevoegde beschikkingen op de hoogte te brengen van uw besluiten.

 5. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2022.

 6. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota te starten met de uitvoering van het gemeentelijk plan inzake het Nationaal Programma Onderwijs.