Besluitenlijst 22 juni 2021

Burgemeester Swierstra

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2022-2025

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2022-2025

 2. De raad hierover te informeren (via presidium)

Bovenregionale brief aan IMG in reactie op maatregelen 17 mei 2021

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de bovenregionale brief aan het IMG

 2. Deze brief ter kennisname te sturen aan de ministers van EZK en BZK

 3. Deze brief in afschrift te sturen aan de woordvoerders gaswinning in de Tweede Kamer t.b.v. hun debat op 1 juli 2021

 4. Gedeputeerde Staten van Groningen te mandateren om genoemde brieven als regio mede namens het college te verzenden.

Wethouder Schmaal

Jaarstukken 2020

Het college heeft besloten:

 1. Vaststellen jaarstukken 2020

 2. De jaarstukken ter vaststelling aanbieden aan de raad

Wethouder Grimbergen

Resultaten cliëntervaringsonderzoek (Ceo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2020

Het college heeft besloten:

 1. De resultaten van het Ceo Wmo over 2020 vast te stellen

 2. Deze resultaten aan te leveren bij onderzoek- en adviesbureau Enneüs

 3. De resultaten ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad

 4. De resultaten ter kennisname aan te bieden aan de participatieraad

Burgerinitiatieven eerste kwartaal 2021

Het college heeft besloten:

 1. Voor het aanschaffen van meerdere materialen t.b.v. het leesproject "Ieder kind een boek" € 1.000,- toe te kennen

 2. Voor het aanschaffen van een AED € 150,-- toe te kennen

 3. Het totaalbedrag ad. € 1.150,- te dekken vanuit de geoormerkte middelen binnen de Algemene Bestemmingsreserve.

 4. Besluitpunt 3 te verwerken bij de Najaarsrapportage 2021.

 5. De initiatiefnemers op de hoogte te brengen middels bijgaande beschikkingen

 6. De gemeenteraad op de hoogte te brengen middels bijgaande brief

Wethouder Wierenga

Plan van Aanpak controle en handhaving TOZO

Het college heeft besloten:

 1. Het Plan van Aanpak controle en handhaving TOZO met terugwerkende kracht vast te stellen met ingangsdatum 1 maart 2020

Aanleg fietspad langs de Drieborghweg

Het college heeft besloten:

 1. De raad voor te stellen voor de realisering van het vrijliggend fietspad langs de Drieborghweg een aanvullend krediet ad € 358.750,- beschikbaar te stellen en dit te dekken conform het dekkingsplan.

 2. De raad als onderdeel van het dekkingsplan voor te stellen een reserve “Aanleg fietspad langs de

 1. Drieborghweg” te vormen.

 2. In te stemmen met bijgevoegd concept raadsvoorstel.

 3. Er mee in te stemmen om, vooruitlopend op het formeel beschikbaar stellen van het krediet door de raad, de aanbestedingsprocedure verder te doorlopen, het werk te gunnen aan de dan laagste inschrijver en te starten met de werkzaamheden.

Wethouder Kleve

Jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2020

Het college heeft besloten:

 1. De toezichtinformatie ten behoeve van de jaarverantwoording Wet Kinderopvang Veendam 2020 vast te stellen;

 2. De vastgestelde vragenlijst via het Internet Schooldossier te laten verzenden naar de Inspectie van het onderwijs.

Vaststellen definitieve subsidies Biblionet 2020

Het college heeft besloten:

 1. Op grond van de jaarrekening 2020 van Biblionet Groningen de subsidies voor 2020 vast te stellen op € 664.112,-

 1. Biblionet middels bijgevoegde beschikking op de hoogte brengen van uw besluit.

 2. De raad middels bijgevoegde brief te informeren over uw besluit.