Besluitenlijst 23 februari 2021

Burgemeester Swierstra

Verdaging Wob-verzoek inzake overeenkomst decentrale overheden en Nedmag

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het ingekomen verzoek;

  2. De beantwoordingstermijn hiervan met vier weken te verdagen.

Wethouder Schmaal

Voorontwerp bestemmingsplan Veendammer Poort N33

Het college heeft besloten:

  1. de beantwoording en verwerking van inspraak- en overlegreacties vast te stellen zoals verwoord in hoofdstuk5 van de Toelichting op het ontwerpbestemmingsplan;

  2. ambtshalve wijzigingen door te voeren ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan;

  3. geen milieueffectrapportage (m.e.r.) op te laten stellen in het kader van de onderhavige bestemmingsplanprocedure;

  4. het ontwerpbestemmingsplan “Veendam Poort N33” samen met de ontwerpvergunning voor het restaurant ter inzage te leggen;

  5. de raad via bijgevoegde conceptbrief te informeren