Besluitenlijst 23 maart 2021

Wethouder Schmaal

Vervanging vloer machinekamer Recreatie bad Tropiqua

Het college heeft besloten:

 1. De raad bij de Voorjaarsnota 2021 voor te stellen om akkoord te gaan met een wijziging in de vervangingsinvestering door het beschikbare krediet voor plafond technische ruimte in te zetten voor de renovatie van de vloer machinekamer recreatie bad

 2. Hiervoor een krediet van €15.500,- vrij te geven na besluitvorming van de raad bij de Voorjaarsnota 2021.

 3. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2021 de renovatie van de vloer machinekamer recreatie bad uit te voeren.

Wethouder Grimbergen

Vaststellen Dienstverleningsovereenkomst GGD 2021

Het college heeft besloten:

 1. De dienstverleningsovereenkomst GGD 2021 vast te stellen.

 2. Portefeuillehouder A. Grimbergen te machtigen de dienstverleningsovereenkomst te tekenen.

 3. De incidentele financiële gevolgen voor 2021 en 2022 ad. € 980,- per jaar te verwerken in de Voorjaarsnota 2021

 4. De af te nemen taken in het kader van de dienstverleningsovereenkomst voor 2023 opnieuw te beoordelen. 5. Bijgevoegde brief te versturen aan de GGD

Wethouder Wierenga

Het maaien van taluds, watergangen en vijvers

Het college heeft besloten:

 1. In afwijking van het inkoopbeleid de werkzaamheden in 2021 door het bedrijf van der Werf te laten uitvoeren.

Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente Veendam 2021

Het college heeft besloten:

 1. Bijgaande (gewijzigde) Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Veendam 2021 vast te stellen;

 2. Hiermee de op 9 maart jl. vastgestelde Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Veendam 2021 in te trekken;

 3. In de Voorjaarsnota 2021 voor de uitvoering van de regeling incidenteel een aanvullend bedrag van € 280.000,- beschikbaar te stellen;

 4. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2021 akkoord te gaan met de uitvoering van de regeling