Besluitenlijst 23 november 2021

Burgemeester Link

Aanwijzen leden hoofd stembureau

Het college heeft besloten:

 1. De plaatsvervangend voorzitter en (plaatsvervangende) leden hoofdstembureau te benoemen, conform bijgevoegd concept besluit.

 2. Het intrekken van het eerder genomen besluit betreffende: “Benoeming leden centraal en hoofdstembureau verkiezingen”.

 3. De kamer van de burgemeester en de raadzaal aan te wijzen als ruimten waar zittingen van het hoofdstembureau plaats kunnen vinden.

Wethouder Schmaal

Grondruil Woellust, nabij Nijverheidsstraat 2 te Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. De aangegeven percelen nabij Nijverheidsstraat 2 te ruilen met Woellust III Vastgoed B.V.

Omzetten van een horecabestemming op het perceel Boven Oosterdiep 111 te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen voor het omzetten van een horecabestemming naar een reguliere woning op het perceel Boven Oosterdiep 111 te Veendam

 2. Deze in-principe-medewerking uit te spreken voor een periode van 2 jaar na verzending van de brief.

 3. Initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief

Wethouder Wierenga

Ontwerp Warmtevisie 2022 gemeente Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de ontwerp Warmtevisie 2022 gemeente Veendam.

 2. De ontwerp Warmtevisie 2022 gemeente Veendam vrij te geven voor inspraak.

 3. De raad te informeren op de geplande raadsinformatiebijeenkomst op 6 december 2021.

Beantwoording vraag van de fractie Partij van de Arbeid m.b.t. verwijderen cortenstaal platen uit de tijdlijn

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de vraag van de fractie Partij van de Arbeid, conform bijgevoegde conceptbrief.