Besluitenlijst 24 augustus 2021

Burgemeester Swierstra

Aanwijzing Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbare Ruimte

Het college heeft besloten:

 1. Een medewerker van MB-ALL Personeelsdiensten B.V. te benoemen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Veendam.

 2. Deze medewerker aan te wijzen als Toezichthouder Openbare Ruimte en na beëdiging tot BOA als zodanig te belasten met de opsporing van de strafbare feiten als genoemd in:

  1. De Artikelen en Wetten van Domein 1.

  2. Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Veendam.

 3. De aanvraag tot beëdiging tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar voor de onder 2. van dit besluit genoemde aanwijzing in te dienen bij het Ministerie van Justitie.

 4. Dit besluit binnen twee weken openbaar bekend te maken.

Wethouder Wierenga

Haalbaarheidsonderzoek warmtenet Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Samen met Acantus, Nedmag, Kisuma en Enpuls de opdracht verstrekken aan Summit Engineering om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een warmtenet in Veendam.

 2. Hiertoe de gezamenlijke onderzoeksopdracht te ondertekenen.

 3. Wethouder Wierenga te machtigen de ondertekening namens het college te doen.

 4. De raad voor te stellen hiervoor een bedrag van € 9.520,- beschikbaar te stellen ten laste van het geoormerkte deel uit de Algemene Bestemmingsreserve voor Transitievisie Warmte.

 5. Dit te verwerken in de najaarsrapportage 2021.

 6. Vooruitlopend op het raadsbesluit de opdracht te verlenen.

Wethouder Kleve

Getekende jaarrekening 2020 en begroting 2022 Wedeka Bedrijven

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de getekende Jaarrekening 2020 en het rapport controle jaarrekening 2020 alsmede de goedgekeurde begrotingswijziging 2021 en de Begroting 2022.