Besluitenlijst 25 mei 2021

Burgemeester Swierstra

Kwartaalrapportage microseismisch meetnetwerk Zuidwending

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de kwartaalrapportage;

 2. Deze en toekomstige rapportages op de gemeentelijke website te plaatsen;

 3. De raad hierover te informeren.

Advies vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2021-2022

Het college heeft besloten:

 1. Bijgevoegd advies in te dienen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat;

 2. Dit advies via bijgevoegde aanbiedingsbrief te versturen.

Wethouder Schmaal

sloop Julianapark 5

Het college heeft besloten:

 1. de opstallen aan de Julianapark 5 te slopen;

 2. voor de sloop- en bijkomende kosten een budget van € 75.000,- beschikbaar te stellen;

 3. de boekwaarde van het pand ad € 79.297,- af te boeken;

 4. voornoemde bedragen volledig (€ 154.297,-) ten laste te brengen van het geoormerkte deel transacties in de vastgoedsfeer binnen de Algemene Bestemmingsreserve;

 5. dit te verwerken in de Najaarsrapportage 2021;

 6. de structurele consequenties vanaf 2022 budgettair neutraal te verwerken in de primitieve begroting 2022.

Wethouder Wierenga

Uitvoeringsplan SUWI

Het college heeft besloten:

 1. het uitvoeringsplan SUWI vast te stellen,

 2. kennis te nemen van de manier waarop in de arbeidsregio wordt samengewerkt