Besluitenlijst 26 oktober 2021

Burgemeester Link

Grondverkoop voor de verplaatsing van een transformatorhuisje in Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. De groenstrook nabij Nijveenlaan 23 te Wildervank te verkopen aan Enexis B.V. voor € 100,- per m2 ten behoeve van de plaatsing van een transformatorstation.

Kamerbrief ondergrondse energieopslag 2030

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de Kamerbrief

Wethouder Schmaal

Subsidie stichting BIZ centrum Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Op basis van de eindafrekening 2020 aan de Stichting BIZ centrum Veendam een bedrag van € 13.531,66 als subsidie toe te kennen.

 2. Een bedrag van € 96.820,- (zijnde 80%) als subsidie voorschot aan de stichting BIZ centrum Veendam voor het kalenderjaar 2021 toe te kennen.

 3. De afrekening met de Stichting BIZ centrum Veendam over het kalenderjaar 2021 in april 2022 te laten plaatsvinden

 4. Aanvrager via bijgaande brief (bijlage 6) hierover te informeren.

Woellust exploitatie 2020, begroting 2021

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met bijgaande herziene exploitatie 2020, begroting 2021.

 2. De bijbehorende documenten conform te laten onderteken door de wethouder Schmaal.

Belastingvoorstellen 2022

Het college heeft besloten:

Via bijgaand raadsvoorstel de gemeenteraad voor te stellen de volgende belastingverordeningen vast te stellen:

 1. Verordening Afvalstoffenheffing 2022;

 2. Verordening Rioolheffing 2022;

 3. Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2022;

 4. Legesverordening 2022;

 5. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2022;

 6. Verordening Reinigingsrechten 2022;

 7. Verordening Marktgelden 2022; en

 8. Verordening Precariobelasting 2022

Wethouder Kleve

Machtiging en opdracht St. Compaen voor Pilot Vroegsignalering Schulden Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Welzijnsorganisatie Compaen te machtigen voor het opvolgen van vroeg signalen als bedoeld in artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in de periode 26 oktober 2021 t/m 31 maart 2022

 2. Bijgaande opdrachtovereenkomst aan Compaen te versturen voor de uitvoering van de opdracht ‘opvolging van vroeg signalen’ met de duur 26 oktober 2021 t/m 31 maart 2022

 3. De incidentele kosten van deze pilot ad. (maximaal) € 16.000,- te dekken binnen het restantbudget OGGZpreventiemiddelen van voorgaande jaren