Besluitenlijst 28 april 2021

Burgemeester Swierstra

Beschikbaarheidsdienst

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het aanwijzen van collega’s voor beschikbaarheidsdiensten en het toekennen van een bijbehorende toelage met ingang van 1 mei 2021.

Wethouder Schmaal

Samenwerking Toerisme Oost-Groningen

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de beleidsmatige samenwerking in Oost-Groningen op het gebied recreatie en toerisme en de regiomarketing;

 2. In principe bereid te zijn om de voorgestelde gemeentelijke financiële bijdrage voor de regiomarketing beschikbaar te stellen;

 3. Een definitief besluit inzake een eventuele gemeentelijke financiële bijdrage te nemen op basis van een nader uit te werken voorstel.

Gunning aanbesteding inrichting Campus Winkler Prins

Het college heeft besloten:

 1. De opdracht voor de werkzaamheden inrichting Campus Winkler Prins conform bijgevoegd gunningsadvies te gunnen aannemersbedrijf Koen Meijer B.V.

Besluit op bezwaar Wob-verzoek omwonenden biovergister Borgercompagnie

Het college heeft besloten:

 1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie de bezwaren van de omwonenden van de biovergister in Borgercompagnie ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

 1. Het concept-besluit op bezwaar vast te stellen en te verzenden aan de omwonenden.

Het besluit is al eerder in week 16 genomen en wordt in deze vergadering herbevestigd.

Wethouder Grimbergen

Jaarstukken 2020, en ontwerpbegroting 2022 Volkskredietbank NO-Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022 van de Volkskredietbank Noord-oost Groningen;

 2. De hogere bijdrage vanaf 2022 ad € 22.200,- structureel te verwerken in de gemeentelijke (meerjaren)begroting bij de Voorjaarsnota 2021;

 3. De gemeenteraad te adviseren om geen bezwaar in te dienen over de jaarstukken 2020 en geen zienswijze te geven over de ontwerpbegroting 2022

Begroting 2022 en jaarrekening 2020 SOZOG

Het college heeft besloten:

 1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de begroting 2022 van SOZOG. 2.De raad voor te stellen de jaarrekening 2020 van SOZOG voor kennisgeving aan te nemen. 3.De raad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen. 4.De structurele effecten te verwerken in de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2021.

Besluitvorming Regionale Energiestrategie (RES) 1.0

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de bijbehorende voorwaarden bij het regionale bod, te weten: Iedere gemeente staat voor zijn eigen ambitie voor duurzame energieopwekking binnen de RES; . De RES-partners leggen elkaar geen extra opgave op, maar gaan ook niet over de ambitie van andere gemeenten; . De voortgang van het bod wordt gemonitord en besproken bij elke volgende tweejaarlijkse actualisatie van de RES; . Bij het niet halen van de eigen gemeentelijke ambitie wordt het tekort niet zonder overeenstemming bij een andere gemeente neergelegd.

 2. In te stemmen met het bod van 5,7 TWh

 3. In te stemmen met de ontwikkeling van een ruimtelijke energiestrategie voor RES- regio Groningen in de periode april-december 2021 als essentieel nawerk bij de ontwikkeling van het document RES 1.0 4. Kennis te nemen van de overige informatie in het RES 1.0 document en de bijbehorende

Toelichting brief van Vereniging Eigen Huis aan raad over RES 1.0

Het college heeft besloten:

 1. Bijgaande concept brief naar de raad te sturen

Concept jaarstukken 2020, Ontwerpbegroting 2022 en Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Het college heeft besloten:

Voorstel:

 1. De concept jaarstukken 2020 van de ODG ter informatie door te sturen naar de raad;

 2. De ontwerpbegroting 2022 van de ODG voor te leggen aan de gemeenteraad en de raad voor te stellen daarop geen zienswijzen in te dienen;

 3. De ODG te informeren omtrent de instemming met de voorgestelde tekst voor de GR;

 4. De financiële gevolgen te verwerken bij de actualisatie van meerjarenbegroting bij de Voorjaarsnota 2021.