Besluitenlijst 28 september 2021

Wethouder Schmaal

Inzet van cameratoezicht op het Leer en Sportpark de Langeleegte

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de inzet van cameratoezicht op het Leer en Sportpark de Langeleegte

 2. Het cameratoezicht gecentreerd rondom de Skills Garden in te zetten op basis van objectbeveiliging.

Conform voorstel.

Openstelling zaalverhuur Raadszaal en Maritieme bar in stadion Langeleegte 16

Het college heeft besloten:

 1. De Raadszaal en de Maritieme bar in stadion Langeleegte 16 beschikbaar te stellen voor zaalverhuur;

 2. Hiervoor bijgevoegde gestandaardiseerde overeenkomst te gebruiken.

Ontwikkeling belevings-/ bewegingsroute door Borgerswold

Het college heeft besloten:

 1. De raad bij de Najaarsrapportage 2021 voor te stellen akkoord te gaan met de wijziging van de vervangingsinvestering door het restantkrediet voor de renovatie van de atletiekbaan ad € 164.000,- in te zetten voor de aanleg van een belevings-/ bewegingsroute door Borgerswold.

Verzoek voor het realiseren van een mestbassin aan de Zuiderweg, kadastraal perceel 785, sectie G, kadastrale gemeente Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het realiseren van een mestbassin aan de Zuiderweg, kadastraal perceel 785, sectie G, kadastrale gemeente Veendam;

 2. Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt.

Wethouder Kleve

Vaststellen definitieve subsidie Muziek-, Dans-, & Theaterschool Veendam (MDT) 2020

Het college heeft besloten:

 1. Op grond van de jaarrekening 2020 en het jaarverslag 2020 de definitieve subsidie voor de Muziek-, Dans-,& Theaterschool Veendam (MDT) vast te stellen op € 647.895,-;

 2. De Stichting MDT middels bijgevoegde beschikking op de hoogte te brengen van uw besluit;

 3. De raad middels bijgevoegde brief te informeren over uw besluit.

Voorlopige subsidie VE en peuteropvang 2021 – Kindercentrum De Apenrots

Het college heeft besloten:

 1. De voorlopige subsidie aan Kindcentrum De Apenrots voor het uitvoeren van de voorschoolse educatie en de peuteropvang in 2021 vast te stellen op een totaalbedrag van € 34.482,-

 2. Deze voorlopige subsidie te dekken binnen de reguliere budgetten Peuterspeelzalen en Onderwijsachterstandenbeleid

 3. Kindercentrum De Apenrots van uw besluit op de hoogte te brengen door middel van bijgaande brief.