Besluitenlijst 2 februari 2021

Burgemeester Swierstra

Resultaten zelfevaluatie informatiebeveiliging BRP en reisdocumenten

Het college heeft besloten:

 1. De rapportage resultaten zelfevaluatie informatiebeveiliging BRP vast te stellen\

 2. De rapportage resultaten zelfevaluatie informatiebeveiliging reisdocumenten vast te stellen

Wethouder Schmaal

Verplaatsing skatepark Borgerswold naar sportpark Langeleegte

Het college heeft besloten:

 1. De Raad voor te stellen om een nieuw skatepark te integreren in het Skills Garden ontwerp op sportpark de Langeleegte;

 2. De Raad voor te stellen om hierna de huidige locatie van het skatepark in Borgerswold te laten vervallen;

 3. De Raad voor te stellen om een krediet van € 300.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van een skatepark in het Skills Garden ontwerp op sportpark de Langeleegte en de hieruit voortvloeiende structurele kapitaalslasten van € 26.750,- te dekken uit het restant NSR.

Wethouder Grimbergen

Interviews Ceo Wmo 2020

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het ‘Telefonische interviews CEO 2020’

 2. Het verslag ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad

 3. Het verslag ter kennisname aan te bieden aan de participatieraad

Subsidiebeschikkingen AVB 2021

Het college heeft besloten:

 1. De tarieven voor de Algemene Voorziening Begeleiding (AVB) per 1 januari 2021 niet te indexeren

 2. Voor het jaar 2021 bijgaande beschikkingen te versturen.

Vaststelling voorlopige subsidie Compaen 2021

Het college heeft besloten:

 1. Een voorlopige subsidie ad. € 2.171.799,- te beschikken aan Compaen voor het jaar 2021.

 2. Deze voorlopige subsidie te dekken uit de hiervoor bestemde  budgetten in de gemeentelijke begroting 2021;

Wethouder Wierenga

WOB-verzoek Partij voor het Noorden

Het college heeft besloten:

 1. Aan het WOB verzoek van de Partij voor het Noorden te voldoen

 2. Bijgaande conceptbrief hiertoe te versturen

Invulling geven aan de toezichtrol van de gemeente voor de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer

Het college heeft besloten:

 1. De raad door toezending van bijgaande brief en bijlage voor te stellen kennis te nemen van de Kaderbrief 2022 Publiek Vervoer Groningen-Drenthe

Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie toeslagenaffaire

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire

 2. Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde

Wethouder Kleve

Jaarverslag 2019-2020 Leerplicht

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag leerplicht 2019 – 2020 en dit ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.