Besluitenlijst 2 maart 2021

Burgemeester Swierstra

Nadere regels verkiezingsreclame

Het college heeft besloten:

 1. Bijgevoegde Nadere regels verkiezingsreclame Veendam vast te stellen.

 2. Deze nadere regels op de gebruikelijke wijze bekend te laten maken.

Wethouder Grimbergen

Inzet Coppa CBP aanbesteding Algemene Voorziening Maatschappelijke Ondersteuning (AVMO)

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de inzet van Coppa voor een bedrag van € 17.700,-;

 2. De incidentele financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2021;

Vragen PvdA Veendam over uitvoering regeling zwemles voor kinderen basisonderwijs

Het college heeft besloten:

 1. De bijgaande brief vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden

Wethouder Wierenga

Besteding geoormerkte middelen in de ABR inzake speelvoorzieningen

Het college heeft besloten:

 1. De raad bij de voorjaarsnota 2021 voor te stellen om de niet bestede middelen voor de aanpak van speelterreinen ad € 15.000,- opnieuw beschikbaar te stellen ten laste van het resterende geoormerkte bedrag binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR).

 2. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarnota 2021 akkoord te gaan met het uitvoeren van de resterende werkzaamheden.

Heroriëntatie ondernemers als gevolg van corona

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de voorgestelde aanpak heroriëntatie zelfstandige ondernemers.

 2. In de Voorjaarsnota 2021 incidenteel € 407.000,- beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de actualisatie december-circulaire 2020.

Wethouder Kleve

Begroting 2021 Scholengroep OPRON

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de begroting 2021 Scholengroep OPRON

 2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij Scholengroep OPRON