Besluitenlijst 2 november 2021

Burgemeester Link

Vaststellen Regionale Agenda “De Kracht van Oost-Groningen” en voortrollend programma

Het college heeft besloten:

 1. De Regionale Agenda “De Kracht van Oost-Groningen” en het bijbehorende voortrollend programma vast te stellen.

 2. De gemeenteraad op de hoogte te stellen middels bijgaande brief.

Conform voorstel

Vaststellingsbesluit gasjaar 2021-2022

Het college heeft besloten:

 1. om niet in beroep te gaan tegen het vaststellingsbesluit voor het Groningen gasveld 2021-2022 maar een brief te versturen;

 2. de inhoud van de brief vast te stellen;

 3. het college van Gedeputeerde Staten van Groningen mandaat te geven om de brief namens Veendam te versturen.

 4. De brief in kennis te stellen van de raad.

Conform voorstel.

Wethouder Schmaal

Gebiedsontwikkeling Ovonde-Sorghvlietlaan in relatie tot de wensenlijst

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het ontwerp voor de gebiedsontwikkeling Ovonde-Sorghvlietlaan.

 2. Het project op de wensenlijst te plaatsen voor een bedrag van € 1.646.549 euro (excl. Btw)

Conform voorstel

Beantwoording raadsvragen begroting 2022 en najaarsrapportage 2021

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de antwoorden op de vragen.

 2. De antwoorden door te sturen naar de raad.

Wethouder Grimbergen

Subsidieaanvraag Ons Laand ons Lu 2021

Het college heeft besloten:

 1. De subsidieaanvraag van Stichting Ons Laand ons Lu voor het jaar 2021 af te wijzen

 2. Stichting Ons Laand ons Lu op de hoogte te brengen van uw besluit door middel van bijgaande beschikking

Conform voorstel.

Informatie over Wmo 2020

Het college heeft besloten:

 1. De raad te informeren over de Wmo 2020 en daartoe bijgaande brief van het college aan de raad vast te stellen.

Conform voorstel

Collegebrief aan raad nav adviesrapport "De volgende stap.." van Robbe en Uenk

Het college heeft besloten:

 1. De raad te informeren middels bijgevoegde concept -raadsbrief en het adviesrapport

Conform voorstel

Wethouder Wierenga

Reactivering spoorverbinding Veendam-Stadskanaal voor regulier personenvervoer

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten.

 2. Deze brief met bijgevoegde aanbiedingsbrief ter kennisneming aan te bieden aan de raad.

Conform voorstel.

Wethouder Kleve

Vaststellen definitieve subsidie Veenkoloniaal Museum Veendam (VKM) 2020

Het college heeft besloten:

 1. Het verzoek van het Veenkoloniaal Museum een eenmalige voorlopige subsidie te verstrekken van

 1. €18.000,- ten behoeve van financiële noodsteun wegens de COVID-19 pandemie, af te wijzen;

 2. Op grond van de jaarrekening 2020 en het jaarverslag 2020 de definitieve subsidie 2020 voor het Veenkoloniaal Museum Veendam (VKM) vast te stellen op € 125.249,-;

 3. De bestuur van het VKM middels bijgevoegde beschikking op de hoogte te brengen van uw besluiten;

 4. De raad middels bijgevoegde aan te vullen brief te informeren over uw besluiten.

Conform voorstel