Besluitenlijst 30 maart 2021

Wethouder Schmaal

Vaststellen inkoopbeleid 2021/2022 en de inkoopvoorwaarden 2021

Het college heeft besloten:

 1. Het Inkoopbeleid 2021/2022 en de inkoopvoorwaarden 2021 vast te stellen.

 2. Beleid en voorwaarden te publiceren op de website van de gemeente.

Beantwoording Raadsvraag VUK en SP - Bastion Eiland

Het college heeft besloten:

 1. De raadsvragen van VUK en SP naar aanleiding van het proces van kaveltoewijzing op Bastioneiland en het daarbij horende WOB-verzoek per bijgaande conceptbrief te beantwoorden

LEADER 2021 t/m 2022

Het college heeft besloten:

 1. Cofinanciering te leveren voor het LEADER programma voor de transitieperiode 2021 tot en met 2022;

 2. Hiervoor in 2021 en 2022 jaarlijks

 3. € 86.154,- (totaal € 172.308,-) beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van de Algemene Bestemmingsreserve;

 4. Dit budgettair neutraal te verwerken in de (actualisatie van het meerjarenbeeld van de) Voorjaarsnota 2021.

Implementatie Omgevingswet 2022

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de verdere voorbereidingen voor de Omgevingswet 2022

 2. De raad bij de Voorjaarsnota 2021 voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van € 35.000 voor de aanschaf van een VTH-applicatie

 3. De raad bij de Voorjaarsnota 2021 voor te stellen een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 322.500 voor de verdere voorbereidingen

 4. Vooruitlopend op de besluitvorming van de raad te starten met de verdere uitwerking van de Omgevingswet, de zonnevisie en het mobiliteitsplan

 5. De raad bij de actualisatie van het meerjarenbeeld in de Voorjaarsnota 2021 voor te stellen om ingaande 2022 in relatie tot de (implementatie) Omgevingswet een structurele stelpost van € 178.000,- op te nemen en een incidentele stelpost van

 6. € 50.000,- in 2022

Wethouder Grimbergen

Inkoop jeugdhulpjeugdhulp regio Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies “De volgende stap. Inkoop jeugdhulp 2022 en verder…”

 2. Kennis te nemen van de reden, dat de gemeente Veendam, Pekela, Midden- Groningen en Groningen “verkennergemeente” zijn voor de nieuwe inkoop jeugdhulp;

 3. In te stemmen met door de Groningse bestuurders geformuleerde “stip op de horizon”;

 4. In te stemmen met het hybride model inkoop jeugdhulp voor de jeugdhulpregio Groningen;

 5. Kennis te nemen van de vervolgstappen tot 1 juli 2022;

 6. De raad te informeren middels bijgevoegde concept- brief.