Besluitenlijst 30 november 2021

Burgemeester Link

Vaststellen Mandaatstatuut Veendam 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Veendam, en de burgemeester van Veendam, ieder voor zover het hun eigen bevoegdheid betreft, besluiten:

  1. Het Mandaatstatuut Veendam 2021 vast te stellen.

Aanwijzing en aanstelling toezichthouder

Het college heeft besloten:

  1. De medewerker van MB-ALL Personeelsdiensten B.V. te benoemen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Veendam

  2. Deze medewerker aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de openbare ruimte en de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

  3. Dit besluit op de gebruikelijke wijze bekend te laten maken.

Wethouder Schmaal

Overeenkomst betreffende samenwerking vrijetijdseconomie Oost-Groningen

Het college heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met de overeenkomst voor 2022;

  2. Hiervoor de in de overeenkomst gevraagde financiële bijdrage van € 28.500,- voor 2022 beschikbaar te stellen

  3. Dit bedrag ten laste brengen van het budget voor recreatie en toerisme;

  4. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt te machtigen de verdere afwikkeling van bijbehorende NPG-aanvraag te coördineren, mede namens Veendam.

Wethouder Kleve

Uitnodiging Raadsbijeenkomst erfgoedbeleid

Het college heeft besloten:

  1. De raad met bijgevoegde brief uit te nodigen voor een informerende vergadering over het erfgoedbeleid.