Besluitenlijst 4 mei 2021

Burgemeester Swierstra

Aanbieding jaarstukken 2020, actualisatie begroting 2021, concept beleidsbegroting 2022 en Kaderbrief 2022-2025 Veiligheidsregio Groningen (VRG)

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en het accountantsrapport 2020 van de Veiligheidsregio Groningen (VRG);

 2. Kennis te nemen van de actualisatie van de begroting 2021, het Cebeon rapport behorend bij actualisatie begroting 2021.

 3. Kennis te nemen van de concept beleidsbegroting 2022 inclusief het financieel meerjarenperspectief van de VRG.

 4. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2022-2025 VRG met daarbij de reflectie op de rol van de VRG uitgevoerd door het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement en de Quick Scan VRG uitgevoerd door Andersson ElffersFelix (AEF);

 5. De financiële gevolgen te verwerken bij de actualisatie van de meerjarenbegroting bij de Voorjaarsnota 2021.

 6. Deze stukken allen door te geleiden naar de gemeenteraad eveneens ter kennisname, waarbij de stukken onder punt 3 formeel kunnen leiden tot het formuleren van een zienswijze van de gemeenteraad van Veendam;

 7. De gemeenteraad evenwel voor te stellen het indienen van een dergelijke zienswijze achterwege te laten.

Wethouder Schmaal

Vaststelling bestemmingsplan “Veendammer Poort N33”

Het college heeft besloten:

 1. in te stemmen met de beantwoording en verwerking van de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan “Veendammer Poort N33” zoals verwoord in de (bijgevoegde) concept “Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Veendammer Poort N33”;

 2. het bijgaande concept raadsvoorstel ter vaststelling van het bestemmingsplan vast te stellen;

 3. diegenen die een zienswijze hebben ingezonden, alvast te informeren door toezending van de “Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Veendammer Poort N33” en met vermelding van de geplande behandeling in de raad(scommissie).

Wethouder Grimbergen

PG&Z, Jaarrekening 2020, bijstelling begroting 2021 en ontwerpbegroting 2022

Het college heeft besloten:

 1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z) voor kennisgeving aan te bieden aan de raad;

 2. De effecten van de begrotingswijziging PG&Z voor het jaar 2021, betreffende een lagere bijdrage ad. € 15.416,- incidenteel te verwerken in de Voorjaarsnota 2021;

 3. De financiële effecten van de ontwerpbegroting PG&Z 2022 ten opzichte van de begroting PG&Z 2021, betreffende een structurele hogere bijdrage ad. € 16.741,- mee te nemen bij de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2021;

 4. De raad middels bijgevoegd concept- raadsvoorstel voor te stellen op de ontwerpbegroting 2022 PG&Z en de gewijzigde begroting PG&Z 2021 geen zienswijze in te dienen.

Wethouder Kleve

Jaarrekening Wedeka 2020

Het college heeft besloten:

 1. De concept jaarrekening 2020 van Wedeka ter kennisgeving voor te leggen aan de Raad.

 2. Het voordeel ad € 1.176.464 te verwerken in de definitieve jaarstukken 2020.

 3. Een voorstel omtrent een eventuele geoormerkte toevoeging aan de ABR (voor Wedeka) na resultaatbepaling te betrekken bij de vaststelling van de definitieve jaarstukken 2020.