Besluitenlijst 5 januari 2021

Burgemeester Swierstra

Afschaffen bezoeken 60 jarig huwelijksjubilea

Het college heeft besloten:

 1. Afschaffen bezoeken 60 jarig huwelijksjubilea

Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021

Het college heeft besloten:

 1. Stemlokalen en stembureaus aan te wijzen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 conform de bijlage ‘Stemlokalen en stembureaus 17 maart 2021’

 2. Stemlokalen en stembureaus “Cultuurcentrum van Beresteyn ”, “Waterschap Hunze en Aa’s” en “Bijleveldcentrum” aan te wijzen voor het vervroegd stemmen op 15 en 16 maart 2021.

 3. De burgemeester te mandateren voor het wijzigen van stemlokalen en stembureaus voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021.

 4. Het gemeentehuis Veendam aan te wijzen als briefstembureau en als afgiftepunt.

 5. Sportpark De Langeleegte, aan te wijzen als locatie voor het tellen van de briefstemmen en het vervroegd stemmen op 17 maart 2021.

 6. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 als proef een mobiel stembureau in te zetten.

 7. De verkiezingsborden te vervangen door voorbedrukte banners conform de bijlage ‘Verkiezingsbanner’

 8. De vergoeding (inclusief onkosten voor maaltijden) voor stembureauleden en tellers, niet zijnde ambtenaren, vast te stellen op

  1. € 70,- voor de stembureauleden, voor 1 dienst.

  2. € 30,- voor het tellen op de avond van de stemming.

  3. € 50,- voor het tellen overdag.

 9. In de Voorjaarsnota 2021 het budget verkiezingen 2021 incidenteel te verhogen met € 75.000,- en dit deels (€ 53.948,-) ten laste te brengen van ABR en het overige deel te dekken uit de actualisatie december-circulaire 2020.

 10. De raad bij de vaststelling van de Jaarstukken 2020 voor te stellen om de niet bestede stelpost ad

 11. € 53.948,- ten behoeve van Coronamaatregelen verkiezingen toe te voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR)