Besluitenlijst 5 oktober 2021

Wethouder Schmaal

Gunningen aanbestedingen Vernieuwbouw Winkler Prins

Het college heeft besloten:

 1. De opdracht voor de werkzaamheden Vernieuwbouw Winkler Prins conform bijgevoegd gunningsadvies te gunnen aan Bouwgroep Dijkstra Draisma;

 2. De opdracht voor de werkzaamheden installaties Vernieuwbouw Winkler Prins conform bijgevoegd gunningsadvies te gunnen aan Homij Technische Installatie.

Conform.

Ontwerp wijzigingsplan J. Kammingakade 34

Het college heeft besloten:

 1. Het ontwerp wijzigingsplan voor J. Kammingakade 34 vast te stellen;

 2. Bekend maken dat het ontwerp is vastgesteld;

 3. Het ontwerp wijzigingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen;

Conform.

Wethouder Wierenga

Ontwerp Mobiliteitsplan 2030 Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het concept Mobiliteitsplan 2030 Veendam.

 2. Het concept Mobiliteitsplan 2030 Veendam vrij te geven voor inspraak.

 3. De raad te informeren op de geplande raadsinformatiebijeenkomst op 18 oktober 2021

Conform.

Wethouder Kleve

Inkoop leerroutes inburgering, gebaseerd op de bepalingen van de nieuwe Wet op de Inburgering per 1-1-2022

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de “Samenwerkingsovereenkomst inkoop leerroutes inburgering en contractmanagement en -beheer gemeenten in de regio's Groningen en Drenthe 2021”.

 2. Wethouder mevrouw A. Kleve te machtigen om de “Samenwerkingsovereenkomst inkoop leerroutes inburgering en contractmanagement en -beheer gemeenten in de regio's Groningen en Drenthe 2021 e.v. namens de gemeente Veendam” te ondertekenen.

 3. Het inkoop strategie document “Inburgering B1- en Z-route” voor de gemeenten Oldambt, Stadskanaal, Veendam en Pekela vast te stellen.

Conform.

KidsFirst - Voorlopige subsidiebeschikking VE en peuteropvang 2021

Het college heeft besloten:

 1. De voorlopige subsidie aan KidsFirst voor het uitvoeren van de voorschoolse educatie en de peuteropvang in 2021 vast te stellen op een totaalbedrag van € 48.121,- ;

 2. Deze voorlopige subsidie te dekken binnen de reguliere budgetten Peuterspeelzalen en Onderwijsachterstandenbeleid;

 3. KidsFirst van uw besluit over het verlenen van VE-subsidie op de hoogte te brengen door middel van bijgaande brief;

 4. Aan de gemeente intern de opdracht te geven met een B&W-adviesvoorstel te komen betreft de huurovername locatie ‘De Braskörf’.

Conform.