Besluitenlijst 6 april 2021

Burgemeester Swierstra

ENSIA 2020 rapportages en collegeverklaring

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de rapportage zelfevaluatie-Informatieveiligheid 2020

 2. De collegeverklaring Suwinet vast te stellen

 3. De rapportage BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen vast te stellen

 4. De rapportage BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) vast te stellen

 5. De rapportage BRO (Basisregistratie Ondergrond) vast te stellen

Beantwoording raadsvragen fractie SP

Het college heeft besloten de leden van de gemeenteraad via bijgevoegde brief te informeren.

Wethouder Schmaal

Sanering Commercieel Vastgoed Buiten Centrum, verkoop percelen F.J. de Zeestraat 4 - 4c Veendam

Het college heeft besloten:

 1. De percelen aan de F.J. de Zeestraat 4 - 4c te Veendam te verkopen aan Vastgoed Company B.V. voor een bedrag van € 200.000,- excl. btw;

 2. Een budget beschikbaar te stellen van € 75.000,- voor de planvoorbereiding en het bouw- en woonrijp maken;

 3. De (boek)waarde van de percelen bij verkoop af te boeken;

 4. Bovenstaande budgettair neutraal te verwerken bij de actualisatie van de middelen Sanering Commercieel Vastgoed Buiten Centrum in de voorjaarsnota 2021;

 5. De raad bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 voor te stellen om € 87.562,- geoormerkt (sanering commercieel vastgoed) toe te voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR)

 6. De raad bij de voorjaarsnota 2021 voor te stellen om vanuit deze geoormerkte middelen à € 87.562,- aanvullend beschikbaar te stellen voor de verdere afronding van de Sanering Commercieel Vastgoed Buiten Centrum.

aankoop perceel Boven Westerdiep 259 – 265

Het college heeft besloten:

 1. het perceel aan de Boven Westerdiep 259 - 265 aan te kopen van de Baptistengemeente Veendam voor een bedrag van € 132.610,50 k.k.;

 2. het in het verleden vergoedde bedrag voor sloop- en saneringswerkzaamheden à € 55.063,09 incl. btw terug te betalen aan de Baptistengemeente Veendam;

 3. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 189.000,-;

 4. de structurele rente- en exploitatielasten budgettair neutraal beschikbaar te stellen en te dekken uit de stelpost ontwikkelingen vastgoed;

 5. een en ander te verwerken in de Voorjaarsnota 2021.

Voorbereiding woningbouw locatie Sterrenbosch; woonwijk Woellust in Wildervank.

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het voorontwerp voor twee woonappartementencomplexen;

 2. In te stemmen met de opgestelde ruimtelijke uitgangspunten voor de twee appartementencomplexen, zoals verwoord in het bijgesloten voorontwerp;

 3. In te stemmen met het voorbereiden van een uitwerkingsplan voor de twee appartementencomplexen, met inachtneming van de opgestelde ruimtelijke uitgangspunten, zoals verwoord in het bijgesloten voorontwerp;

 4. De raad te informeren over de voorbereiding van het uitwerkingsplan “Sterrenbosch”

Leer- en Sportpark (LSP) – Haal- en brengvoorziening

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de Adviesnotitie haal- en brengvoorziening Campus WP;

 2. In te stemmen met de in de adviesnotie genoemde locatie 1 als haal- en brenglocatie voor de Winkler Prins;

 3. De raad met bijgevoegde brief te infomeren over de haal- en brengvoorziening;

 4. In te stemmen met concept brief in reactie op brief van drie klankbordgroepleden

Wethouder Grimbergen

Voorlopige subsidie peuteropvang en VE 2021

Het college heeft besloten:

 1. De voorlopige subsidie aan Stichting Peuterwerk voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2021 vast te stellen op een totaalbedrag van €116.682, -.

 2. De voorlopige subsidie aan Tamariki voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2021 vast te stellen op een totaalbedrag van € 84.360,-.

 3. De voorlopige subsidie aan A. Oolders Holding BV voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2020 en 2021 af te wijzen.

 4. De voorlopige subsidie aan Prokino voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2021 vast te stellen op een totaalbedrag van € 77.489, -.

 5. De voorlopige subsidie aan Bamba voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2021 vast te stellen op een totaalbedrag van € 47.459, -.

 6. Stichting Peuterwerk van uw besluit op de hoogte brengen door middel van bijgaande brief.

 7. Tamariki van uw besluit op de hoogte brengen door middel van bijgaande brief.

 8. A. Oolders Holding BV van uw besluit op de hoogte brengen door middel van bijgaande brief.

 9. Prokino van uw besluit op de hoogte brengen door middel van bijgaande brief.

 10. Bamba van uw besluit op de hoogte brengen door middel van bijgaande brief.

Wethouder Wierenga

Energievisie

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het opstellen van een Zonnevisie voor de gemeente Veendam

 2. Vooruitlopend op deze visie een schets op stellen met potentiële zoekgebieden voor de realisatie van zonneparken

 1. 3.Hiertoe opdracht te verlenen aan adviesbureau ‘Werkend Landschap’

 2. 4.Toestemming te geven om met het verstrekken van deze opdracht af te wijken van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid

Opstellen nieuw Mobiliteitsplan Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan Veendam.

 2. Voor het opstellen van het Mobiliteitsplan opdracht te geven aan adviesbureau Sweco.

 3. Toestemming te geven om met het verstrekken van deze opdracht af te wijken van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid.

 4. In te stemmen met het concept Plan van Aanpak voor het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan Veendam.

Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021 – 2024

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024;

 2. Het beleidsplan ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad

Wethouder Kleve

Beleidsplan en begroting Winkler Prins 2021

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het beleidsplan en begroting 2021 Winkler Prins

 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van het beleidsplan en begroting 2021 Winkler Prins

 3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.