Besluitenlijst 6 juli 2021

Burgemeester Swierstra

Start maatwerk Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Veendam

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de brief Provincie d.d.22-6-2021 en het maatwerk toezichtplan IBT.

Aanwijzen uitwijklocatie (BRP) Veendam

Het college heeft besloten:

  1. Het vaststellen van het BWI gebouw te Veendam als uitwijklocatie bij een calamiteit voor de uitvoering van dienstverlening met betrekking tot de basisregistratie personen(BRP) van de gemeente Veendam

Raadsvragen fractie SP inzake versterking Zuidwending 104

Het college heeft besloten:

  1. De leden van de raad via bijgevoegde brief te informeren.

Raadsvragen fractie SP inzake vaststellingsbesluit Nedmag 2018

Het college heeft besloten:

  1. De leden van de raad via bijgevoegde brief te informeren.

Wethouder Schmaal

Wob-verzoek inzake Windpark N33 en geluid

Het college heeft besloten:

  1. De gevonden documenten openbaar te maken;

  2. De openbaar gemaakte documenten aan de indiener van het Wob-verzoek op zijn verzoek digitaal te verstrekken.

Wethouder Grimbergen

Projectleider nieuwe Wet Inburgering

Het college heeft besloten:

  1. Gezamenlijk met de gemeente Stadskanaal een projectleider inzake de nieuwe Wet Inburgering aan te trekken;

  2. De geschatte kosten van deze projectleider ad. € 30.000,- incidenteel te dekken vanuit de stelpost inburgering;

  3. E.e.a. budgettair neutraal te verwerken bij de Najaarsrapportage 2021;

  4. Vooruitlopend op de vaststelling van de Najaarsrapportage 2021 de projectleider gezamenlijk met de gemeente Stadskanaal aan te trekken