Besluitenlijst 7 december 2021

Burgemeester Link

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Voorstel:

 1. Stemlokalen en stembureaus aan te wijzen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 conform de bijlage “Stemlokalen en stembureaus 16 maart 2022”.

 2. Stemlokalen en stembureaus “Cultuurcentrum vanBeresteyn”,”Waterschap Hunze en Aa’s” en Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum aan te wijzen voor het vervroegd stemmen op 14 en 15 maart 2022.

 3. Mobiele stembureaus met beperkte toegang aan te wijzen voor het vervoegd stemmen op 14 en 15 maart 2022 conform de bijlage “Stemlokalen en stembureaus 16 maart 2022”.

 4. De burgemeester te mandateren voor het wijzigen van stemlokalen en stembureaus voor de

 1. gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

 1. Sportpark De Langeleegte aan te wijzen als locatie voor het tellen van de vroegstemmen, ook van het mobiele stembureau op 16 maart 2022.

 2. De burgemeester te mandateren voor het aanwijzen van een gemeentelijk stembureau.

 3. Alleen stembureauleden te benoemen die geen politieke of bestuurlijke functie binnen de gemeente

 1. Veendam vervullen of die ambiëren.

 1. Voorbedrukte banners als verkiezingsborden te gebruiken.

 2. De vergoeding (inclusief onkosten voor maaltijden) voor stembureauleden en tellers, niet zijnde ambtenaren in dienst van de gemeente Veendam, vast te stellen op

  1. € 70,- voor de stembureauleden, voor 1 dienst.

  2. € 30,- voor het tellen op de avond van de stemming.

  3. € 50,- voor het tellen overdag.

Wethouder Schmaal

Beslissing op bezwaar tegen weigering omgevingsvergunning legaliseren 6 zonnepanelen

Het college heeft besloten:

 1. Het bezwaarschrift in afwijking van het advies van de bezwarencommissie gegrond te verklaren en de vergunning alsnog te verlenen;

 2. Bezwaarmakers conform bijgevoegde concept-beschikking te informeren.

Wethouder Grimbergen

Subsidie 2022 Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het college heeft besloten:

 1. Een voorlopige subsidie te verstrekken aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur à € 37.000 voor het jaar 2022

 2. Dit bedrag te dekken binnen het budget ‘Armoedebeleid kind’

Subsidie 2022 Humanitas

Het college heeft besloten:

 1. Een voorlopige subsidie te verstrekken aan Humanitas à € 6.000 voor het jaar 2022

 2. Dit bedrag te dekken binnen het budget ‘Armoedebeleid kind’

Subsidie St. Leergeld 2022

Het college heeft besloten:

 1. Een voorlopige subsidie te verstrekken aan St. Leergeld à € 39.000 voor het jaar 2022

 2. Dit bedrag te dekken binnen het budget “Armoedebeleid kind”

Wethouder Kleve

Gunning Europese openbare aanbesteding B1 en Z-leerroutes tbv de nieuwe Wet inburgering

Het college heeft besloten:

 1. De B1 en Z-leerroutes voor de nieuwe Wet inburgering definitief te gunnen aan Stichting ITOMtaal

 2. Met ingang van het jaar 2022 structureel een bedrag van € 166.382,- op te nemen in de gemeentelijke begroting inzake inburgeringsvoorzieningen

 3. Dit budgettair neutraal te verwerken in de voorjaarsnota 2022

Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven (GR) t.b.v. het ombouwplan

Het college heeft besloten:

 1. Besluit de Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven (GR) te wijzigen, na verkregen toestemming van de

 1. gemeenteraad.

 2. De raad middels bijgevoegd voorstel te informeren over de ombouw van Wedeka en toestemming te vragen om de GR te wijzigen.

Conform voorstel