Besluitenlijst 7 september 2021

Wethouder Schmaal

Aanpassing groslijstvereisten binnen het inkoopbeleid

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de gewijzigde groslijstvereisten voor opdrachten < € 150.000 in bijlage 2.

Wijzigen bestemming Landbouwstraat 35 van 'Agrarisch' naar 'Wonen'

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming van het perceel aan de Landbouwstraat 35 te Wildervank;

 2. Initiatiefnemer met bijgevoegde brief informeren over uw standpunt.

Besluit op handhavingsverzoeken Windpark N33

Het college heeft besloten:

 1. De ingekomen verzoeken om handhaving inzake Windpark N33 af te wijzen.

 2. Verzoekers informeren via bijgaande brieven.

Ontwerp bestemmingsplan Zuidwending 8 te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Het ontwerp bestemmingsplan voor Zuidwending 8 vast te stellen;

 2. Bekend maken dat het ontwerp is vastgesteld;

 3. Het ontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen;

 4. Dit besluit ter kennisgeving zenden aan de raad.

Verzoek realiseren van 6 appartementen op het Kerkstraat 9b te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen voor het realiseren van 6 appartementen op het perceel Kerkstraat 9b te Veendam

 2. Deze in-principe-medewerking uit te spreken voor een periode van twee jaren na verzending van de brief;

 3. Initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief

Wethouder Grimbergen

Vaststellen subsidie Stichting Present 2020

Het college heeft besloten:

 1. De jaarlijkse subsidie aan Stichting Present voor het jaar 2020 definitief vast te stellen op € 13.221,50

 2. Het doorgeschoven subsidiebedrag aan Stichting Present van 2019 naar 2020 definitief vast te stellen op een bedrag van € 2.337,50

 3. Stichting Present van uw besluit op de hoogte te brengen door middel van bijgaande definitieve beschikking

Wijzigingsverordening “verordening maatschappelijke ondersteuning Veendam 2020”

Het college heeft besloten:

 1. De raad middels bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om bijgaande wijzigingsverordening ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning Veendam 2020’ vast te stellen.

Wethouder Wierenga

Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

Het college heeft besloten:

 1. Voor de uitvoering van het actieplan van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) een bedrag van € 173.108,- beschikbaar te stellen.

 1. Dit bedrag te dekken uit de ontvangen RREW subsidie van € 173.108,-

 2. De middelen beschikbaar te houden gedurende de looptijd van de regeling.

 3. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken via de Najaarsrapportage 2021.

Wethouder Kleve

Kennis nemen van Plan van Aanpak Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het Plan van Aanpak voor het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs (IHP)