Besluitenlijst 8 juni 2021

Burgemeester Swierstra

Vaststellingsbesluit winningsplan Nedmag 2018

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het vaststellingsbesluit op het winningsplan van Nedmag;

 2. Geen beroepsgang in te stellen tegen dit besluit;

 3. Kennis te nemen van de ingekomen brief van de Bewonersgroep Borgercompagnie;

 4. Hierop via bijgevoegde brief te antwoorden;

 5. De raad te informeren over bovenstaande besluiten;

 6. Hiervoor gebruik te maken van bijgevoegde brief.

Wethouder Schmaal

Uitbreiding agrarisch bouwvlak J. Kammingakade 34 te Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot vergroten van het bouwvlak ten behoeve van het realiseren van twee schuren;

 2. De initiatiefnemer met bijgevoegde brief te informeren over uw standpunt.

Wethouder Grimbergen

Inzet Coppa CBP bij aanbesteding algemene voorziening ambulante jeugdhulp

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de inzet van Coppa voor een bedrag van € 41.180,-;

 2. Conform het advies van de inkoopadviseur af te wijken van het geldende inkoopbeleid;

 3. De incidentele kosten ten laste te brengen van het jeugdhulpbudget 2021 en 2022.

Wethouder Wierenga

Aanpassen criteria voor zonnepanelen op monumenten en in beschermde gezichten

Het college heeft besloten:

 1. De bijgevoegde aangepaste criteria voor het plaatsten van zonnepanelen op gemeentelijke monumenten en binnen beschermde gezichten vast te stellen

Wethouder Kleve

Aanwijzing directeur publieke gezondheid als toezichthouder kinderopvang

Het college heeft besloten:

 1. De directeur publieke gezondheid GGD Groningen aan te wijzen als toezichthouder kinderopvang zoals bedoeld in artikel 1.61 van de Wet kinderopvang en artikel 58r, vijfde lid van de Wet publieke gezondheid, met de mogelijkheid tot ondermandaat;

 2. De brief aan de directeur publieke gezondheid GGD Groningen betreffende de aanwijzing vast te stellen;

 3. Het besluit onder 1. in werking te laten treden op de dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 december 2020;

 4. Dit besluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken.