Besluitenlijst 9 februari 2021

Wethouder Schmaal

Ontwerp technische herziening provinciale Omgevingsverordening

Het college heeft besloten:

 1. Bij GS zienswijzen in te dienen op de ontwerp Omgevingsverordening provincie Groningen 2022 (technische herziening) cf. bijgaande conceptbrief

Wethouder Grimbergen

Uitbreiding Ondersteuning Jeugd en Gezin bij huisartsen

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de inzet van een Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) bij 2 huisartsenpraktijken in de Steenstraat en bij 4 huisartsenpraktijken in Wildervank

 2. De bijgevoegde Samenwerkingsovereenkomsten vast te stellen

 3. De geraamde structurele kosten ad. € 71.000,- ten laste te brengen van het jeugdhulpbudget;

 4. Kennis te nemen van inhoudelijke en financiële aspecten van de inzet van een OJG in huisartsenpraktijken

 5. In te stemmen met het onderzoek naar optimalisering functie OJG bij de huisartsen

 6. De incidentele uitgaven voor de applicatie ad. € 4.200,- ten laste te brengen van het jeugdhulpbudget 2021

 7. De structurele kosten voor de applicatie ad. € 5.900,- ten laste te brengen van het jeugdhulpbudget

Besteding en reservering vrijval 2019 Centrumgemeente middelen Beschermd Wonen.

Het college heeft besloten:

 1. De raad bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 voorstellen om van de vrijval van de Centrumgemeentemiddelen Beschermd Wonen en Opvang 2019 € 400.840,- geoormerkt toe te voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR)

 2. De raad bij de Voorjaarsnota 2021 voor te stellen om vanuit deze geoormerkte middelen een bedrag van € 14.772,- aan te wenden voor de verlenging van het contract van de regionale projectleider kwetsbare inwoners voor het jaar 2021

 3. Vooruitlopend op de vaststelling van de Voorjaarsnota 2021 het contract van de regionale projectleider te verlengen voor het jaar 2021

Wethouder Wierenga

Heronderzoek TOZO

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het uitbesteden van de heronderzoeken Tozo aan een externe partij

 2. De kosten ad € 20.958,- te dekken uit de daarvoor bestemde rijksregelingen

Wethouder Kleve

Vaststellen regeling OOGO regio Zuid Oost Groningen

Het college heeft besloten:

 1. De procedure OOGO regio Zuid Oost Groningen vast te stellen

 2. Wethouder A. Kleve aan te wijzen deze regeling te tekenen namens het college van B&W Veendam