Besluitenlijst 9 maart 2021

Wethouder Schmaal

Eindigen recht van opstal buurtvereniging 't Spoordok en sloop van het opstal

Het college heeft besloten:

 1. het recht van opstal aan buurtvereniging ‘t Spoordok formeel te beëindigen

 2. het gebouw aan de Lloydsweg 2 te slopen

 3. hiervoor een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 30.000,- (excl. btw) en dit te dekken uit de stelpost ontwikkelingen vastgoed

 4. Dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2021.

Het wijzigen van de bestemming ten behoeve van 1 woning

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het wijzigen van de bestemming naar ‘Wonen’ voor maximaal 1 woning;

 2. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek voor het splitsen van de bestaande woning;

 3. Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt.

Wethouder Wierenga

Overeenkomsten Omgevingsdienst Groningen (ODG) 2021

Het college heeft besloten:

 1. De Dienstverleningsovereenkomst 2021 (DVO) en Jaaropdracht 2021 ODG vast te stellen en te ondertekenen.

Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Veendam 2021

Het college heeft besloten:

 1. Ingaande 9 maart 2021 bijgaande beleidsregels 'Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Veendam 2021' vast te stellen;

 2. In de Voorjaarsnota 2021 voor de uitvoering van de regeling incidenteel een bedrag van € 117.000.-beschikbaar te stellen;

 3. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2021 akkoord te gaan met de uitvoering van de regeling.

Beantwoording e-mail / brief inzake verkeerssituatie omgeving Ceresweg-Meedenerveen

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met beantwoording van de e-mail / brief van mevrouw D, conform bijgevoegde concept brief.

Wob-verzoek met betrekking tot de communicatie omtrent de eventuele verkoop van een stukje grond gelegen naast Sallandlaan 11 te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Het Wob-verzoek toe te wijzen en de gevraagde documenten openbaar te maken