Besluitenlijst 9 november 2021

Burgemeester Link

Raadsvoorstel inzake verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder Kleve

Het college heeft besloten:

 1. Bijgaand raadsvoorstel inzake de verlenging ontheffing van het vereiste van ingezetenschap van wethouder

 2. Kleve vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan de raad

Wethouder Schmaal

Subsidieaanvraag Sinterklaasintocht 2021

Het college heeft besloten:

 1. Een subsidiebedrag van maximaal € 3.500,- beschikbaar te stellen aan de stichting BIZ Centrum Veendam voor het organiseren van de Sinterklaasintocht 2021

 2. De aanvrager hierover via bijgevoegde brief te informeren.

Vaststelling bestemmingsplan 'Zuidwending 8 Veendam'

Het college heeft besloten:

 1. De raad voorstellen het bestemmingsplan 'Zuidwending 8 Veendam' vast te stellen overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel, met de bijbehorende verbeelding, regels en toelichting, vervat in het digitale besluit met identificatienummer NL.IMRO.0047.01BPZuidwending8-0301

Aan de slag met het Omgevingsplan Veendam

Het college heeft besloten:

 1. de raad met bijgevoegd voorstel te verzoeken in te stemmen met de basisuitgangspunten voor het Omgevingsplan Veendam

 2. de raad met bijgevoegd voorstel kennis te laten nemen van het tijdpad voor vervolgbesluiten en voorlopige uitgangspunten voor het Omgevingsplan Veendam

Woon/werk kavel Boven Oosterdiep 92, Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot het toestaan van een woon/werk functie op een kavel aan de Boven Oosterdiep 92 te Veendam

 2. De initiatiefnemer met bijgevoegde brief te informeren over uw standpunt

Controleprotocol en normenkader 2021

Het college heeft besloten:

 1. Bijgaand controleprotocol en normenkader voor de jaarrekening 2021 door te geleiden naar de raad ter vaststelling

Wethouder Grimbergen

Burgerinitiatieven vierde kwartaal 2021

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de toekenning van € 1500,-- voor de aanschaf van een servies en pannenset voor het dorpshuis van Borgercompagnie

 2. Akkoord te gaan met de toekenning van € 850,-- aan de organisatoren van de Lichtjesroute Veendam voor de aanschaf van een partytent, een haspel en het organiseren van de Leutje Lichtjesroute.

 3. Dit te bekostigen uit het Fonds Burgerinitiatieven 2021

Wethouder Wierenga

Groen- en WaterBeleidsPlan (GWBP) met aanvullend separaat het BomenBeleidsPlan (BBP)

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het Groen- en WaterBeleidsPlan 2021 en het BomenBeleidsPlan 2021.

 2. Het Groen- en WaterBeleidsPlan 2021 en het BomenBeleidsPlan 2021 ter vaststelling aan de Raad voor te leggen.

Wethouder Kleve

Bestuursverslag en financieel jaarverslag 2020 Scholengroep OPRON

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het bestuursverslag en het financieel jaarverslag 2020 van Scholengroep OPRON

 2. Het bestuursverslag en financieel jaarverslag 2020 van Scholengroep OPRON ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad

 3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.