Besluitenlijst 10 mei 2022

Burgemeester Link

Aanbieding Jaarstukken 2021 GR Veiligheidsregio Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en het accountantsverslag gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen;

 2. De raad voor te stellen eveneens kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en het accountantsverslag gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen.

Actualisatie begroting 2022 en concept beleidsbegroting 2023 GR VRG

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2022-2025 VRG met daarbij de toelichting;

 2. Kennis te nemen van de actualisatie van de begroting 2022, het Cebeon rapport behorend bij actualisatie begroting 2022;

 3. Kennis te nemen van de concept beleidsbegroting 2023 inclusief het financieel meerjarenperspectief van de VRG;

 4. De financiële gevolgen te verwerken bij de actualisatie van de meerjarenbegroting bij de Voorjaarsnota 2022;

 5. Deze stukken allen door te geleiden naar de gemeenteraad eveneens ter kennisname, waarbij de stukken onder punt 2 en 3 formeel kunnen leiden tot het formuleren van een zienswijze van de gemeenteraad van Veendam;

 6. De gemeenteraad voor te stellen het indienen van een zienswijze achterwege te laten.

Wijzigingsbesluit Groningen gasveld 2021-2022

Het college heeft besloten:

 1. Geen bezwaar aan te tekenen tegen het Wijzigingsbesluit gasjaar 2021-2022;

 2. De raad hierover te informeren;

 3. Hiervoor gebruik te maken van bijgevoegde brief.

Wethouder Schmaal

Concept jaarrekening Wedeka 2021, de eerste begrotingswijziging 2022, begroting Wedeka bedrijven 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

Het college heeft besloten:

 1. De concept jaarrekening 2021 van Wedeka ter kennisgeving voor te leggen aan de Raad.

 2. De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze ten aanzien van de 1e begrotingswijzing 2022, de conceptbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van Wedeka Bedrijven naar voren te brengen.

 3. De raad voor te stellen geen zienswijze naar voren te brengen.

 4. De financiële effecten van de 1e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 van Wedeka te verwerken in de actualisatie van de (meerjaren)begroting in de Voorjaarsnota 2022.

Verslag geluidonderzoek Windpark N33

Het college heeft besloten:

 1. Kennisnemen van het verslag van het geluidonderzoek.

 2. Het verslag ter kennisneming toezenden aan de raad

 3. Het verslag bekendmaken d.m.v. bijgaand persbericht

Convenant Vrijetijdseconomie

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met convenant vrijetijdseconomie, zie hiervoor bijlage 1.

 2. Namens het college portefeuillehouder Toerisme het convenant op 19 mei a.s. te laten tekenen.

Wethouder Grimbergen

PG&Z Jaarrekening 2021 en Ontwerpbegroting 2023

Het college heeft besloten:

 1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z) voor kennisgeving aan te bieden aan de raad;

 2. De financiële effecten van de ontwerpbegroting PG&Z 2023, betreffende een structurele hogere bijdrage ad. € 36.661,- mee te nemen bij de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2022;

 3. De raad middels bijgevoegd concept-raadsvoorstel voor te stellen op de ontwerpbegroting 2023 PG&Z geen zienswijze in te dienen.

Wethouder Wierenga

Begroting 2023 Publiek Vervoer

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de Ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026 en begroting 2023 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de Ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026 en begroting 2023 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

 3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij Publiek Vervoer Groningen Drenthe

 4. De financiële effecten van de ontwerpbegroting Publiek Vervoer 2023 betreffende een structurele hogere bijdrage ad. € 598,- mee te nemen bij de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2022.

Meerwerk 2022 – 2023 “Energietoezicht Bedrijven” Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Het college heeft besloten:

 1. De meerwerkovereenkomst Energietoezicht, nr. 2022-004 van de ODG vast te stellen en deze te ondertekenen.

 2. Een aanvullende bijdrage aan de Omgevingsdienst Groningen beschikbaar te stellen via de Voorjaarsnota 2022.

 3. De extra last voor 2022 en 2023 ad € 14.500,- mee te nemen bij de actualisatie van de (meerjaren)begroting bij de Voorjaarsnota 2022.

Ontwerpbegroting 2023 en Financiële verordening Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Het college heeft besloten:

 1. De ontwerpbegroting 2023 en Financiële verordening Omgevingsdienst Groningen conform bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad en de raad voor te stellen daarop geen zienswijzen in te dienen.

 2. De financiële gevolgen te verwerken in de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2022.

Jaarstukken 2021 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

 2. De raad de jaarstukken 2021 Publiek Vervoer Groningen Drenthe ter kennisname toe te sturen.

Jaarstukken 2021 en 2023 Volkskredietbank Noord-oost Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 van de Volkskredietbank Noord-oost Groningen;

 2. De financiële gevolgen van de begroting 2023 Volkskredietbank inclusief meerjarenraming 2024-2026 te verwerken in de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2022.

 3. De gemeenteraad te adviseren om geen bezwaar in te dienen over de jaarstukken 2021 en geen zienswijze te geven over de ontwerpbegroting 2023.