Besluitenlijst 11 januari 2022

Wethouder Schmaal

Financiering uitwerkingsplan centrale huisvesting

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met het voornemen van het laten uitvoeren van het centrale huisvestingsplan door ABCNova,

  2. Hierbij af te wijken van de algemene inkoopvoorwaarden gemeente Veendam 2021/2022 en

  3. De kosten van het onderzoek ten laste te brengen van de reguliere onderhoudsbudgetten gebouwen.

  4. De Ondernemingsraad advies te vragen inzake dit centrale huisvestingsplan.

Conform voorstel.

Wethouder Wierenga

Beantwoording vragen van de fractie ChristenUnie m.b.t. zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.

Het college heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de vragen van de fractie ChristenUnie, conform bijgevoegde conceptbrief.

Wethouder Kleve

Raadsbrief Nieuwe Wet Inburgering

Het college heeft besloten:

  1. Bijgaande brief - met informatie over de Nieuwe Wet Inburgering - vast te stellen

  2. De brief ter beschikking te stellen aan de gemeenteraad

Conform voorstel