Besluitenlijst 11 oktober 2022

Wethouder Schmaal

Beslissing op bezwaar tegen buiten behandeling stelling aanvraag omgevingsvergunning

Het college heeft besloten:

 1. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten
 2. Bezwaarmaker conform bijgevoegde concept-beschikking te informeren

Verlenging looptijd woonvisie

Het college heeft besloten: De raad voor te stellen om de looptijd van de huidige Woonvisie 2019-2023 te verlengen tot het moment dat een nieuwe woonvisie is vastgesteld.

Verhuur waterpartij Borgerswold t.b.v. Aquapark

Het college heeft besloten: De aangepaste huurovereenkomst vast te stellen.

Principeverzoek voor het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw met de mogelijkheid van maximaal 15 bedrijfswoningen in de voormalige nijverheidsschool aan het Boven Oosterdiep 92 te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Medewerking te verlenen aan het principeverzoek
 2. initiatiefnemer hierover te informeren.

Gunning aanbesteding herinrichting buitenterrein Winkler Prins

Het college heeft besloten: De opdracht voor de werkzaamheden herinrichting buitenterrein Winkler Prins conform bijgevoegd gunningsadvies te gunnen aan Doedens Infra BV te Wildervank.

Najaarsrapportage 2022

Het college heeft besloten: De Najaarsrapportage 2022 aan de raad ter vaststelling aanbieden.

Vaststellen ontwerp programmabegroting 2023

Het college heeft besloten: De programmabegroting 2023 ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Wethouder Grimbergen

Vaststellen subsidie St. Present 2021

Het college heeft besloten:

 1. De subsidie aan Stichting Present voor het jaar 2021 definitief vast te stellen op € 10.000,-
 2. Stichting Present van uw besluit op de hoogte te brengen door middel van bijgaande definitieve Beschikking

Wethouder Wierenga

Straatnaamgeving locatie De Weijs

Het college heeft besloten:

 1. Conform bijgevoegde tekening nr. GBS 1446 en conceptbesluit de nieuw aan te leggen weg op de locatie De Weijs in Wildervank de naam “Anton Schmidthof” te geven
 2. De gemeenteraad bij brief te informeren over dit besluit

Uitvoeringsprogramma warmtevisie

Het college heeft besloten:

 1. Het Uitvoeringsprogramma Warmtevisie op te laten stellen door het Regionaal Energieloket (REL).
 2. De raad voor te stellen hiervoor incidenteel € 50.000,- beschikbaar te stellen ten laste van het geoormerkte deel voor Transitie Visie Warmte uit de Algemene Bestemmingsreserve. 
 3. Dit te verwerken in de Najaarsrapportage 2022. 
 4. Vooruitlopend op het raadsbesluit de opdracht voor het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Warmtevisie te verlenen.

Wethouder Kleve

Advies gemeenteraad – aanwijzingsprocedure RTV1 als uitvoerder lokale omroep

Het college heeft besloten:

 1. Het raadsvoorstel inzake de advisering op de aanvraag van RTV1 om te worden aangewezen als lokale publieke media-instelling door het Commissariaat voor de Media vast te stellen
 2. Instemming te geven voor het publiceren van de bijgaande bekendmaking op de gemeentesite.