Besluitenlijst 12 april 2022

Burgemeester Link

ENSIA 2021 rapportages en collegeverklaring

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de rapportage zelfevaluatie-Informatieveiligheid 2021

 2. De collegeverklaring Suwinet vast te stellen

 3. Te verklaren dat de gemeente in control is t.a.v. de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

 4. Te verklaren dat de gemeente in control is t.a.v. de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)

 5. Het commitment uit te spreken t.a.v. de verbetermaatregelen BRO (Basisregistratie Ondergrond)

 6. De rapportage BAG/BGT/BRO vast te stellen

 7. De rapportage WOZ (Waardering Onroerende Zaken) vast te stellen

Conform

Wethouder Schmaal

Aanvragen groenstroken over de periode 27 januari tot en met 10 maart 2022.

Het college heeft besloten:

 1. De groenstroken nabij de Ds. Sannestraat 170 te Veendam te verkopen

 2. De groenstroken nabij Langeleegte 4C en 4D te Veendam in gebruik te geven

 3. De aanvragen betreffende de groenstroken aan de Ijsduiker 10 en Dominee van Petegemstraat 34, 36, 38, 40 en 42 af te wijzen

 4. Het incidentele voordeel te verwerken in de Voorjaarsnota 2022

Conform

Afkoop recht van erfpacht Ds. Sannesstraat 170 te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Het recht van erfpacht, gevestigd op Ds. Sannesstraat 170 te Veendam, te laten afkopen door de nieuwe eigenaar van de woning.

 2. De incidentele voordeel ad. €5.306,- te verwerken in de voorjaarsnota 2022

Conform

Vaststelling bestemmingsplan Korte Akkers 41/42, Veendam

Het college heeft besloten:

 1. De raad met bijgaand concept raadsvoorstel voor te stellen het bestemmingsplan “Korte Akkers 41/42, Veendam” vast te stellen

 2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen

Conform

Aanschaf VTH-software

Het college heeft besloten:

 1. Afwijken van het inkoopbeleid en z.s.m. over te gaan tot aanschaf van VTH-software

 2. De software van LEEF! aan te schaffen van de firma Stadsbeheer

 3. Hiervoor een aanvullend krediet ad € 31.000,- beschikbaar te laten stellen via de Voorjaarsnota 2022.

 4. De extra structurele last voor het aanvullende krediet ad € 6.897,- meenemen bij de actualisatie van de meerjarenbegroting bij de Voorjaarsnota 2022.

 5. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2022 in te stemmen met het aanschaffen van de software.

 6. Tot ondertekening van de offerte over te gaan zodra de informatiebeveiliging inzichtelijk is en er een DPIA is.

Wethouder Grimbergen

Vaststellen Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2022 GGD Groningen - gemeente Veendam

Het college heeft besloten:

 1. De dienstverleningsovereenkomst GGD 2022 vast te stellen

 2. De incidentele financiële gevolgen voor 2022 ad € 11.093,- (nadelig) te verwerken in de Voorjaarsnota 2022

 3. Portefeuillehouder A. Grimbergen te machtigen de dienstverleningsovereenkomst te tekenen

Conform

Wethouder Wierenga

Beslissing op bezwaar (170479)

Het college heeft besloten:

Het bestreden besluit te herroepen en de bijstandsuitkering eerder, namelijk per 14 december 2020, in te laten gaan

Conform voorstel

Beslissing op bezwaar (171640)

Het college heeft besloten:

 1. Het besluit van 23 februari 2021 te herroepen voor wat betreft het terugvorderingsbedrag en dat te wijzigen naar € 3.006,62

 2. Een totaalbedrag van € 1.030,51 terug te betalen

Conform voorstel

Beslissing op bezwaar (zaaknummer 2021-005670)

Het college heeft besloten:

 1. Het advies van de bezwarencommissie met betrekking tot de terugvordering niet over te nemen

 2. De bezwaren ongegrond te verklaren

 3. Het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen

Conform