Besluitenlijst 12 juli 2022

Burgemeester Link

IBT Maatwerkafspraken 1-7-2022 tot 1-7-2023

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de brief van de Provincie Groningen d.d.21-6-2022

 2. De toezichtafspraken 2022/2023 conform de brief mee vast te stellen

Aanwijsbesluit losloopgebied voor honden binnen de bebouwde kom

Het college heeft besloten:

 1. Het aanwijsbesluit Losloopgebied voor honden binnen de bebouwde kom vast te stellen

 2. De aangewezen locatie te voorzien van een afvalbak, eenvoudige speelvoorzieningen en een bord met huisregels

 3. Voorliggend aanwijsbesluit te publiceren in het elektronisch gemeenteblad

Wethouder Schmaal

Einduitspraak bestemmingsplan Leer- en Sportpark Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 juni 2022

 2. Proceskosten en griffierechten overeenkomstig deze uitspraak te vergoeden

 3. De raad te informeren over de uitspraak

Principeverzoek realiseren bedrijfswoning Wildervanksterdallen 4

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot het toevoegen van een bedrijfswoning aan Wildervanksterdallen 4 te Veendam

 1. De initiatiefnemer met bijgevoegde brief informeren over uw standpunt

Wethouder Grimbergen

Participatieraad

Het college heeft besloten:

 1. De subsidie aan de participatieraad voor 2021 ad € 10.000,- definitief vast te stellen.

 2. Voor 2022 de jaarlijkse subsidie ad € 10.000,- voorlopig toe te kennen.

 3. Het jaarverslag 2021 van de participatieraad ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden.

Wethouder Kleve

Opzetten 'pilot' voor BSO+ op Gespecialiseerd Kindcentrum Westerwinde (Prokino)

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te geven voor de start van de Pilot ‘BSO+

 2. Hiervoor een incidentele subsidie te verstrekken aan Stichting Prokino

 3. De incidentele voorlopige subsidie ad € 51.775,-te dekken uit het OAB-budget

 4. Prokino van uw besluit op de hoogte te stellen met bijgevoegde brief

Vaststellen definitieve subsidie RTV1 2021

Het college heeft besloten:

 1. Op grond van de subsidieverantwoording van RTV1 de subsidie voor 2021 vast te stellen op € 19.562,-

 2. RTV1 middels bijgevoegde beschikking op de hoogte brengen van uw besluit

Begroting Scholengroep OPRON 2022

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de begroting 2022 Scholengroep OPRON

 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de begroting 2022 Scholengroep OPRON

 3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij Scholengroep OPRON

Beleid gemeentelijke taken uitvoering Wet Kinderopvang

Het college heeft besloten:

 1. Het Beleid gemeentelijke taken uitvoering Wet Kinderopvang 2022 vast te stellen:

 2. Het "Lokaal handhavingsbeleid Wet Kinderopvang 2011" en het bijbehorende "Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang" in te trekken.