Besluitenlijst 13 december 2022

Burgemeester Link

Overeenkomst Nedmag 2022

Het college heeft besloten:

  1. De overeenkomst met Nedmag betreffende afhandeling kosten van bodemdaling door zoutwinning te verlengen;

  2. in te stemmen met de inhoud van bijgevoegde concept-overeenkomst;

  3. de overeenkomst ná ondertekening door betrokken partijen aan te bieden aan de leden van de raad;

  4. hiervoor gebruik te maken van bijgevoegde raadsbrief.

Wethouder Grimbergen

Vaststelling subsidie Visvijver 2021-2022 en Voorlopige subsidie Visvijver 2022-2023 op s(b)o KC Westerwinde

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de Evaluatie subsidie Onderwijs Zorggroep 2021-2022 m.b.t. de inzet van Cosis bij de Visvijver (nu groep Goud geheten)

  2. De definitieve subsidie voor de inzet van Cosis bij de Visvijver / groep Goud voor schooljaar 2021-2022 vast te stellen op € 87.062,-

  3. In te stemmen met de voorlopige subsidie van € 101.291,- (€50.645,- voor Veendam) voor de inzet van Cosis bij de Visvijver / groep Goud voor schooljaar 2022-2023

  4. De te verwachten kosten (aandeel Veendam) voor 2022 en 2023 ad € 25.323,- op jaarbasis ten laste te brengen van het jeugdhulpbudget

  5. De bijdrage van de gemeente Midden-Groningen ad € 25.323,- voor 2023 budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2023.