Besluitenlijst 13 september 2022

Burgemeester Link

Bewerken archieven Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Het archief gemeente Veendam, in de blokken 1996 tot 2006 en 2006 tot 2017, te bewerken

 2. Het archief de Kompanjie 2011 tot 2022 te bewerken

 3. Voor de materiële verzorging van de archieven incidenteel een budget van € 78.500,- beschikbaar te stellen voor 2022

 4. Voor het vervaardigen van het archief en het digitaliseren van de bouw- en hinderwetdossiers incidenteel een budget van € 160.540,- beschikbaar te stellen voor 2023

 5. De financiële gevolgen voor 2022 te verwerken in de Najaarsrapportage 2022

 6. De financiële gevolgen voor 2023 te verwerken in de primitieve begroting 2023

 7. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Najaarsrapportage 2022 en begroting 2023 in te stemmen met het starten van de werkzaamheden

 8. De middelen beschikbaar te houden gedurende de looptijd van het project

Wethouder Grimbergen

Burgerinitiatieven tweede kwartaal 2022

Het college heeft besloten:

 1. Eenmalig een bedrag van € 4.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van Web in de Wijk te Veendam

 2. De aanvraag voor Buurtcamping 2022 van Buurtgezinnen Veendam af te wijzen

 3. De aanvraag voor Feest Woellust 2022 van de Wijkvereniging Woellust te Veendam af te wijzen.

 4. De kosten ten laste te brengen van de binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte middelen voor het fonds Burgerinitiatieven

 5. De financiële gevolgen (budgettair neutraal) te verwerken in de Najaarsrapportage 2022

 6. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Najaarsrapportage 2022 akkoord te gaan met het toekennen van de aanvragen

 7. De initiatiefnemers op de hoogte te stellen middels bijgaande brieven

 8. De gemeenteraad op de hoogte te stellen middels bijgaande brief.

Wethouder Kleve

Privacy convenant voor onderwijs-gemeenten-jeugdhulp Provincie Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Het privacy convenant onderwijs-gemeenten-jeugdhulp Provincie Groningen vast te stellen en bestuurlijk te bekrachtigen binnen het wettelijk verplicht overleg onderwijs -gemeenten (OOGO’s)

 2. Annelies Kleve te mandateren het convenant onderwijs-gemeenten-jeugdhulp Provincie Groningen te ondertekenen.

Compensatie Coronaschade Stichting Wildervank-Wildervanck 2020

Het college heeft besloten:

 1. Stichting Wildervank-Wildervanck te compenseren voor gederfde inkomsten vanwege de coronapandemie voor het jaar 2020

 2. Hiervoor een bedrag ad € 6.439,- toe te kennen aan de Stichting Wildervank-Wildervanck uit het budget coronacompensatie van de lokale kunst- & culturele sector

 3. Stichting Wildervank-Wildervanck te informeren over uw besluiten via bijgevoegde brief.