Besluitenlijst 14 juni 2022

Burgemeester Link

Aanwijzing en aanstelling toezichthouder

Het college heeft besloten:

 1. De toezichthouder van MB-All, zoals in het besluit staat opgenomen, aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening

 2. Deze persoon tevens aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar met opsporingsbevoegdheid

 3. Het bij dit besluit behorende aanwijzings- en aanstellingsbesluit vast te stellen;

 4. De aanstelling en aanwijzing met ingang van 14 juni 2022 voor de duur van de inhuurovereenkomst vast te stellen

Wethouder Schmaal

Wijzigingsplan Poststraat 29/29a te Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan voor het perceel Poststraat 29/29a te Wildervank

 2. Het ontwerp-wijzigingsplan ter inzage te leggen

Wethouder Grimbergen

Jaarverslag Algemene Voorziening Begeleiding (AVB) 2021

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2021 Algemene Voorziening Begeleiding.

 2. Het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

Resultaten cliëntervaringsonderzoek (Ceo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2021

Het college heeft besloten:

 1. De resultaten van het Ceo Wmo over 2021 vast te stellen

 2. Deze resultaten aan te leveren bij onderzoek- en adviesbureau Enneüs

 3. De resultaten ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad

 4. De resultaten ter kennisname aan te bieden aan de participatieraad

Wethouder Kleve

Uitbreiding VE-aanbod KO Bamba - Locatie ‘Breehorn’ (2022)

Het college heeft besloten:

 1. Kinderopvang Bamba voor het uitbreiden van voorschoolse educatie in 2022 een voorlopige subsidie te verlenen van € 26.120, -

 2. Bamba op de hoogte te stellen van uw genomen besluit via bijgevoegde brief.