Besluitenlijst 15 februari 2022

Burgemeester Link

Benoemingen als gevolg van de invoering WPG (Wet Politie Gegevens)

Het college heeft besloten:

 1. Als Functionaris Gegevensbescherming WPG aan te wijzen de Functionaris Gegevensbescherming AVG.

 2. Als Bevoegd Functionaris aan te wijzen de burgemeester en de gemeentesecretaris, alsmede de afdelingshoofden van de afdelingen waar BOA’s actief zijn, namelijk Fysieke Leefomgeving en Mens en Maatschappij voor leerplicht en Sociale Recherche.

 3. Alle benoemingen te doen op functie, niet op naam.

Privacy beleid, privacyverklaring en aanvraagformulier AVG 2022

Het college heeft besloten:

 1. Het bestaande privacy beleid uit 2018 in te trekken.

 2. Het nieuwe beleid, zoals samengevat in de concept privacyverklaring 2022, vast te stellen en te publiceren op de gemeentelijke website, samen met het aangepaste aanvraagformulier.

Beslissing op bezwaar zaaknummer 2021-010775

Het college heeft besloten:

 1. Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

 2. Het concept-besluit op bezwaar vast te stellen en de bezwaarmaker conform bijgevoegde brief hierover te informeren.

Beslissing op bezwaar zaaknummer 2021-014041

Het college heeft besloten:

 1. Het advies van de commissie over te nemen en het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

 2. Het concept-besluit op bezwaar vast te stellen en de bezwaarmaker conform bijgevoegde brief hierover te informeren.

Wethouder Schmaal

Aankoop perceel Sportterreinstraat 188-190

Het college heeft besloten:

 1. Een perceel aan de Sportterreinstraat 188-190 te Wildervank aan te kopen voor € 1,- k.k.

 2. Het aankoopbedrag inclusief overdrachtskosten van totaal € 1.000,- ten laste te brengen van het beschikbaar gestelde krediet Omgeving buurtwinkelcentrum Wildervank 2021.

Verzoek voor het toevoegen van 1 woning op perceel Postkade 1 te Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen voor het toevoegen van 1 woning op het perceel Postkade 1 te Wildervank.

 2. Deze in-principe-medewerking uit te spreken voor een periode van twee jaren na verzending van de brief

 3. Initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief

Procedure ontwerpbestemmingsplan "Korte Akkers 41/42, Veendam"

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan “Korte Akkers 41/42, Veendam”;

 2. geen milieueffectrapportage (m.e.r.) op te laten stellen in het kader van de onderhavige bestemmingsplanprocedure;

 3. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen;

 4. De raad te informeren over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

Verkoop kavels Lloyd’s Terras

Het college heeft besloten:

 1. twee percelen bouwgrond aan de Molenstreek te verkopen voor € 265.200,- aan Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf B.V. onder de in de optieovereenkomst genoemde voorwaarden;

 2. een perceel bouwgrond aan de Van Stolbergweg te verkopen voor € 625.000,- aan Stichting Acantus onder de in de optieovereenkomst genoemde voorwaarden;

 3. de resterende kavels ter plaatse van Lloydsterras te verkopen voor minimaal € 110,- per m2 excl. btw; 4. bovengenoemde grondopbrengsten ten gunste te brengen van de grondexploitatie Lloyd’s Terras;

 4. voor de realisatie van de woningen aan de Molenstreek een ruimtelijke procedure te starten;

 5. de financiële consequenties meenemen bij de hercalculatie grondexploitaties 2022.

Zienswijze op (de voorgenomen) NRD Windturbinebepalingen leefomgeving

Het college heeft besloten:

 1. Het advies overnemen en als zienswijze vaststellen

 2. De zienswijze tijdig toesturen aan het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Wethouder Grimbergen

Samenwerkingsprotocol Gecertificeerde Instellingen en gemeenten 2022 tot en met 2023

Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, besluiten:

 1. Het document “Samenwerkingsprotocol Groninger Gemeenten en Gecertificeerde Instellingen 2022 tot en met 2023" vast te stellen;

 2. De directeur van de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG), mevrouw H. Sheerbahadoersing, te machtigen het Samenwerkingsprotocol te ondertekenen.

Samenwerkingsprotocol Raad voor de Kinderbescherming en gemeenten

Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, besluiten:

 1. Het document “Samenwerkingsprotocol Raad voor de Kinderbescherming en Groninger gemeenten 2021 tot en met 2024" vast te stellen;

 2. De directeur van de RIGG, mevrouw H. Sheerbahadoersing, te machtigen het Samenwerkingsprotocol te ondertekenen.

Regionaal Ambitiekader Oost-Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het Regionaal Ambitiekader, zowel op inhoud als op procesafspraken;

 2. De portefeuillehouder Wonen te mandateren het Regionaal Ambitiekader met de samenwerkingspartners te ondertekenen;

 3. Het Regionaal Ambitiekader, inclusief begeleidende (concept)brief, ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad;

 4. Akkoord te gaan met het versturen van bijgaand persbericht namens de gezamenlijke partijen.

Wethouder Kleve

Verlenen voorlopige subsidie Biblionet 2022

Het college heeft besloten:

 1. Voor 2022 een voorlopige subsidie te verlenen aan Biblionet Groningen t.g.v. bibliotheek Veendam ad € 627.808,-;

 2. Het bedrag ad € 627.808,- te dekken uit het budget Openbaar Bibliotheekwerk;

 3. Voor 2022 een incidentele voorlopige subsidie aan Biblionet Groningen verlenen van € 60.957,- t.b.v. de ondersteuning van scholen bij de (taal)ontwikkeling van kinderen;

 4. Deze incidentele subsidie van € 60.957,- te dekken vanuit de extra middelen Onderwijsachterstandenbeleid;

 5. Biblionet door middel van beschikkingen op de hoogte te brengen van de voorlopigesubsidietoekenningen;

 6. De raad in kennis te stellen van deze subsidiebeschikkingen.