Besluitenlijst 15 maart 2022

Burgemeester Link

Formatie Fysieke Leefomgeving

Het college heeft besloten:

 1. In het formatieplan ingaande 1 april 2022 1,0 fte medewerker Technische Uitvoering III (schaal 5) toe te voegen aan de afdeling Fysieke Leefomgeving, team Buitendienst.

 2. In het formatieplan ingaande 1 april 2022 1,0 fte medewerker Technische Uitvoering III (schaal 5) toe te voegen aan de afdeling Fysieke Leefomgeving, team Buitendienst voor het onderdeel reiniging.

 3. Een bedrag van € 40.000,- vanuit de flexibele schil van de afdeling Fysieke Leefomgeving, team Buitendienst over te hevelen voor de inhuur binnen het team Sport van de afdeling Fysieke Leefomgeving.

 4. De middelen binnen de flexibele schil van de afdeling Fysieke Leefomgeving, team Buitendienst ad € 30.000,- in te zetten ter realisatie van de resterende bezuinigingsopgave (MOT) van het team Buitendienst.

 5. Bij de Buitendienst 7,0 fte medewerker Technische Uitvoering III vrij te geven voor gelijktijdige in- en externe werving;

 6. De financiële gevolgen verwerken bij de Voorjaarsnota 2022.

Wethouder Schmaal

Aanvragen groenstroken over de periode 16 december 2021 tot en met 27 januari 2022

Het college heeft besloten:

 1. De groenstrook nabij de Grote Vaartlaan 37 te Veendam te verkopen.

 2. Het incidentele voordeel te verwerken in de Voorjaarsnota 2022.

Realiseren van 13 woningen aan de Molenstreek (Lloydsterras) te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de realisatiewens van 13 woningen aan de Molenstreek te Veendam.

 2. Te besluiten dat er geen vorm-vrije m.e.r. beoordeling noodzakelijk is;

 3. De ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen;

 4. De commissie fysiek over het ontwerp te informeren.

Toevoegen van een woning op het perceel Torenstraat 104 te Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen voor het toevoegen van een woning aan de Torenstraat 104 te Wildervank;

 2. Initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief.

Uitbreiding formatie team Sport

Het college heeft besloten:

 1. Het toevoegen van 1,0 FTE voor de functie medewerker technische uitvoering III in het formatieplan bij het taakveld Sport, team Sport & Zwembad binnen de afdeling Fysieke Leefomgeving met ingang van 1 maart 2022.

 2. De kosten voor de uitbreiding te dekken uit het budget speelattributen.

 3. Het openstellen van de vacature medewerker technische uitvoering III per 1 maart 2022.

 4. De vacature medewerker technische uitvoering III in te vullen middels een gerede kandidaat procedure.

 5. De financiële gevolgen (budgettair neutraal) te verwerken in de Voorjaarsnota 2022.

Wethouder Grimbergen

Wijkontwikkeling Veendam Noordwest

Het college heeft besloten:

 1. Het actieplan schoon, heel en veilig vast te stellen (fase A uitvoeringsplan);

 2. De kosten ad € 300.000,- te dekken uit het budget wijkontwikkelplannen Bareveld en Veendam Noordwest;

 3. De ambities (denkrichtingen) voor de middellange (fase B) en lange termijn (fase C) in het uitvoeringsprogramma nader uit te werken tot concrete projectvoorstellen en beheerplannen.