Besluitenlijst 15 november 2022

Burgemeester Link

VNG ledenraadpleging eenmalige uitkering 2022

Het college heeft besloten:

Akkoord te gaan met:

De eenmalige uitkering 2022 van de ledenraadpleging van de VNG.

Wethouder Schmaal

Verkoop en aankoop van percelen nabij Industrieweg 7 te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. De loods inclusief opstallen te verkopen aan de huurder nabij Industrieweg 7 te Veendam;
 2. De K&J Wilkensbrug nabij Oosterdiep te Veendam in de huidige onderhoudstand van SCNN over te nemen tegen een vergoeding van € 1,-;
 3. De financiële gevolgen te verwerken in de Jaarstukken 2022 en de Voorjaarsnota 2023.

Overeenkomst Vernieuwbouw Winkler Prins

Het college heeft besloten:

In te stemmen met de overeenkomst Vernieuwbouw Winkler Prins

Wethouder Grimbergen

Subsidieverzoek Stichting Opstapbus Oost-Groningen

Het college heeft besloten:

 1. De stichting Opstapbus Oost-Groningen €4000,- toe te kennen voor 2022
 2. De subsidie te dekken uit het budget mantelzorg
 3. De Stichting Opstapbus te informeren over uw besluit door middel van bijgevoegde beschikking

Jaarverslag 2021 Toezicht Calamiteiten en Geweld Wmo

Het college heeft besloten:

 1. Het jaarverslag 2021 Toezicht Calamiteiten en Geweld Wmo vast te stellen
 2. Het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad middels bijgaande brief

Wethouder Wierenga

Aanvraag impulsregeling DPRA werkregio Groningen/ Noord-Drenthe

Het college heeft besloten:

 1. Instemmen met de regionale aanvraag impulsregeling klimaatadaptatie
 2. De portefeuillehouder “klimaatadaptatie” te mandateren om namens het college het besluitvormingsformulier te ondertekenen
 3. De werkgroep impulsregeling van dit besluit op de hoogte te stellen door het besluitvormingsformulier te mailen naar de projectcoördinator van de werkregio.