Besluitenlijst 17 mei 2022

Burgemeester Link

Vaststellingsbesluit Groningenveld gasjaar 2022-2023

Het college heeft besloten:

 1. Bijgevoegd advies in te dienen bij de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

 2. Hiervoor gebruik te maken van bijgevoegde aanbiedingsbrief;

 3. De raad hierover te informeren

Aanwijzing en aanstelling toezichthouder

Het college heeft besloten:

 1. De toezichthouder van Solid Adviesgroep B.V., zoals in het besluit staat opgenomen, aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening, Woningwet, Bouwbesluit, Huisvestingswet, Monumentenwet, Erfgoedwet, Alcoholwet en Alcoholregeling

 2. Deze persoon tevens aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar met opsporingsbevoegdheid;

 3. Het bij dit besluit behorende aanwijzings- en aanstellingsbesluit vast te stellen

 4. De aanstelling en aanwijzing met ingang van 17 mei 2022 voor de duur van de inhuurovereenkomst met Solid Adviesgroep B.V. vast te stellen.

Wethouder Schmaal

Principe verzoek vestigen kattenpension en -trimsalon Nijverheidsstraat 71 te Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot het vestigen van een kattenpension en -trimsalon aan de Nijverheidsstraat 71 te Wildervank

 2. initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief

Wethouder Grimbergen

Preventiemiddelen OGGZ en Maatschappelijke Opvang 2022

Het college heeft besloten:

 1. Voor de uitvoering van het activiteitenplan preventiemiddelen OGGZ & Opvang 2022 een bedrag van € 139.440,- aan te vragen bij de centrumgemeente Groningen

 2. In te stemmen met het bestedingsverslag preventiemiddelen OGGZ & Opvang Veendam 2021

ANWB AutoMaatje

Het college heeft besloten:

 1. Positief te reageren op de vragen van de Stichting Op-StapBus Oost Groningen over de uitbreiding van ANWB AutoMaatje naar de gemeente Veendam.

 2. Voor 2023 een subsidie toe te kennen aan de Stichting Op-StapBus voor de coördinatie kosten van AutoMaatje en de evaluatie af te wachten in verband met een eventueel structureel vervolg

 3. De kosten te dekken uit het budget Mantelzorg

Wethouder Wierenga

Vervanging brandstoftank gemeentewerf Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met vervanging van de brandstoftank op de gemeentewerf Veendam

 2. Een krediet van € 10.400,- voor de vervanging van de brandstoftank op de gemeentewerf Veendam beschikbaar te stellen via de Voorjaarsnota 2022

 3. De extra structurele last voor het aanvullende krediet ad € 927,- en de verhoging van de brandstofkosten€ 29.000,- mee te nemen bij de actualisatie van de meerjarenbegroting bij de Voorjaarsnota 2022

 4. Bovenstaande kosten meenemen voor een bedrag van in totaal € 12.000,- in de tariefsberekening van de afvalstoffenheffing en rioolrechten

 5. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2022 in te stemmen met het vervangen van de brandstoftank op de gemeentewerf

Begroting 2023 en jaarrekening 2021 SOZOG

Het college heeft besloten:

 1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de begroting 2023 van SOZOG

 2. De raad voor te stellen de jaarrekening 2021 van SOZOG voor kennisgeving aan te nemen

 3. De raad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen

 4. De structurele effecten te verwerken in de actualisatie van de meerjarenbegroting in de voorjaarsnota 2022.