Besluitenlijst 18 januari 2022

Burgemeester Link

Brief naar Minister van Economische zaken en mijnbouw

Het college heeft besloten:

 1. Uitgaande brief inzake het ondersteunen van een motie van de gemeente Groningen “Groningen zegt nee” wordt formeel bekrachtigd.

Wethouder Schmaal

Conceptbrief herijking gemeentefonds aan Minister Bruins Slot

Het college heeft besloten:

 1. College stemt in met de redactie van de concept brief over herijking gemeentefonds aan Minister Bruins Slot.

Wethouder Wierenga

Overeenkomsten Omgevingsdienst Groningen (ODG) 2022.

Het college heeft besloten:

 1. De Dienstverleningsovereenkomst 2022 (DVO) en de Jaaropdracht 2022 ODG vaststellen en ondertekenen.

Visie Zonne-energie Veendam

Het college heeft besloten:

 1. De Visie Zonne-energie Veendam, versie d.d. 12 januari 2022 vast te stellen;

 2. De Visie Zonne-energie Veendam door middel van bijgevoegd concept raadsvoorstel ter bespreking aan te bieden aan de commissie Fysiek;

 3. De indieners van een zienswijze op de hoogte stellen dat de Visie Zonne-energie Veendam is vastgesteld en doorgeleid wordt naar de raad.

Wethouder Kleve

Verstrekken Coronasteun Veenkoloniaal Symfonieorkest (VKSO)

Het college heeft besloten:

 1. Het Veenkoloniaal Symfonieorkest een eenmalige subsidie te verstrekken van €15.600,- in het kader van corona noodsteun.

 2. Het bedrag ad. € 15.600,- te dekken vanuit de door de gemeente ontvangen middelen inzake coronacompensatie ten behoeve van de cultuursector

 3. Het Veenkoloniaal Symfonieorkest op de hoogte te stellen van uw besluit middels de bijgevoegde brief.

Heroriëntatie zelfstandig ondernemers als gevolg van corona in 2022

Het college heeft besloten:

 1. De aanpak heroriëntatie zelfstandige ondernemers te continueren in 2022

 2. De raad bij de vaststelling van de jaarstukken 2021 voor te stellen om de niet bestede middelen in het kader van de heroriëntatie zelfstandig ondernemers voor een bedrag van € 61.000,- geoormerkt toe te voegen aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR).

 3. De raad bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2022 voor te stellen deze middelen ad € 61.000,- beschikbaar te stellen voor de heroriëntatie zelfstandig ondernemers ten laste van de binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte middelen.

 4. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2022 akkoord te gaan met de uitvoering van de heroriëntatie van de zelfstandig ondernemers.

Vaststellen definitieve subsidies Bogdike 2020

Het college heeft besloten:

 1. Op grond van de jaarrekening en het jaarverslag 2020 van Stichting Bogdike de subsidie 2020 aan Stichting Bogdike vanuit het budget Amateurkunst definitief vast te stellen op € 3.000,- ; hetgeen betekent dat € 10.000,-- wordt teruggevorderd.

 2. De vanuit het BCO aan Stichting Bogdike verstrekte subsidie 2020 definitief vast te stellen op € 9.750,-.

 3. Stichting Bogdike middels bijgevoegde brief te informeren over uw besluit.