Besluitenlijst 19 april 2022

Burgemeester Link

Structurele formatie-uitbreiding en vacature openstelling toegang Beschermd Wonen en Opvang

Het college heeft besloten:

 1. Het structureel uitbreiden van de formatie van het taakveld Wmo, afdeling Mens en Maatschappij, met 1 fte medewerker beleidsuitvoering I met ingang van 1 mei 2022.

 2. Hiervoor voor 2022 een bedrag van € 55.420,- beschikbaar te stellen en met ingang van 2023 structureel een bedrag van € 83.130,- op jaarbasis.

 3. De kosten te dekken uit de structureel te ontvangen bijdrage voor de toegang Beschermd Wonen vanuit de Centrumgemeente Groningen.

 4. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de (meerjaren)begroting bij de Voorjaarsnota 2022.

 5. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2022 akkoord te gaan met het vrijgeven van 1 fte vacature medewerker beleidsuitvoering I bij het taakveld Wmo, afdeling Mens en Maatschappij met ingang van 1 mei 2022.

 6. De werving in- en extern gelijktijdig te laten plaatsvinden.

Beslissing op bezwaar (zaaknummer 2021-020835)

Het college heeft besloten:

 1. Het bestreden besluit gedeeltelijk te herroepen en de gevraagde informatie alsnog openbaar te maken

 2. Een proceskostenvergoeding toe te kennen van € 541,-

Besluitvorming Groningen gasveld

Het college heeft besloten:

 1. De raad te informeren over verschillende besluiten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat omtrent gaswinning uit het Groningen gasveld;

 2. Hiervoor gebruik te maken van bijgevoegde brief.

Wethouder Schmaal

Verkoop kavels Dijkeneiland Zuid

Het college heeft besloten:

 1. de particuliere kavels gelegen op Bastioneiland Noord te verkopen voor de in dit voorstel genoemde prijzen

 2. de projectmatige kavels op Bastioneiland Noord te verkopen voor minimaal € 150,- per m2 excl. Btw

 3. de financiële gevolgen te betrekken bij de hercalculatie van de grondexploitaties in de Najaarsrapportage 2022

Wijzigingsplan Ommelanderwijk 116, Veendam.

Het college heeft besloten:

 1. Instemmen met het ontwerp wijzigingsplan voor het wijzigen van de huidige agrarische bestemming naar een woonbestemming voor het perceel Ommelanderwijk 116 te Veendam

 2. de procedure voor de vaststelling van het wijzigingsplan te starten door bekendmaking en ter visie legging van het ontwerp.

Wijzigingsplan Landbouwstraat 35, Wildervank.

Het college heeft besloten:

 1. Instemmen met het ontwerp wijzigingsplan voor het wijzigen van de huidige agrarische bestemming naar een woonbestemming voor het perceel Landbouwstraat 35 te Wildervank;

 2. de procedure voor de vaststelling van het wijzigingsplan te starten door bekendmaking en ter visie legging van het ontwerp.

Wethouder Wierenga

Reactivering spoorverbinding Veendam-Stadskanaal voor regulier personenvervoer

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten.

 2. Deze brief met bijgevoegde aanbiedingsbrief ter kennisneming aan te bieden aan de raad.

Actualisering beleidskaart Archeologie en cultuurhistorie

Het college heeft besloten:

 1. de gewijzigde beleidskaart Archeologie en cultuurhistorie versie 28 februari 2022 vrij te geven voor inspraak;

 2. de kaart gedurende zes weken ter inzage te leggen met gelegenheid voor zienswijzen;

 3. de raad te informeren (conceptbrief bijgevoegd)