Besluitenlijst 19 juli 2022

Burgemeester Link

Plan van aanpak mensenhandel en uitbuiting

Het college heeft besloten:

 1. Het plan van aanpak mensenhandel en uitbuiting vaststellen

 2. De medewerkers van team OOV aan te wijzen als aandachtsfunctionaris mensenhandel

Voornemen en Voorstel Participatie Waterstofopslag Energystock - Hystock Zuidwending/Ommelanderwijk

Het college heeft besloten:

 1. Bijgevoegde reactie in te dienen op het voornemen en voorstel participatie waterstofopslag Energystock

 2. De raad hierover te informeren via bijgevoegde brief.

Ontwerp-vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2022-2023

Het college heeft besloten:

 1. Bijgevoegde zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit gaswinning Groningenveld gasjaar 2022-2023

 2. Hiervoor gebruik te maken van bijgevoegde aanbiedingsbrief

 3. De raad hierover te informeren via bijgevoegde raadsbrief

VNG ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023

Het college heeft besloten:

Akkoord te gaan met:

 1. de arbeidsvoorwaardennota 2023 van de ledenraadpleging van de VNG.

Wethouder Schmaal

Verzoek voor het realiseren van 8 appartementen op het perceel Nijveenlaan 23 te Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen voor het realiseren van maximaal 8 appartementen op het perceel Nijveenleen 23 te Veendam

 2. Deze in-principe-medewerking uit te spreken voor een periode van twee jaren na verzending van de brief

 3. Initiatiefnemer middels bijgevoegde conceptbrief te informeren.

Ontwerpfase wijzigingsplan Dijkeneiland

Het college heeft besloten:

 1. De voorgestelde beantwoording en verwerking van overlegreacties en advies ODG vast te stellen

 2. Geen milieueffectrapportage (m.e.r.) op te laten stellen in het kader van de wijzigingsplanprocedure;

 3. Het ontwerpwijzigingsplan “Buitenwoel - Dijkeneiland” ter inzage te leggen

 4. Het beeldkwaliteitsplan ter vaststelling voor te leggen aan de raad

Vestigen recht van opstal Stichting de Maagdenpalm

Het college heeft besloten:

 1. Een recht van opstal te vestigen op het perceel Maagdenpalmstraat 2 te Wildervank aan “Stichting de Maagdenpalm” voor de exploitatie van een verenigingsgebouw

 2. Het gebouw over te dragen aan “Stichting de Maagdenpalm” met de daarbij behorende lusten en lasten op zich te nemen

 3. De hieruit voortvloeiende kosten van € 1.000,- te dekken binnen de reguliere budgetten

Wethouder Grimbergen

Subsidie Compaen Jeugd- en Jongerenwerk 2022

Het college heeft besloten:

Een voorlopige subsidie ad. € 405.000,- te beschikken aan Compaen om uitvoering te geven aan het Jeugd en Jongerenwerk in 2022.

Wethouder Wierenga

Herstellen brug 4013 op begraafplaats Buitenwoelhof

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de uitgevoerde technische inspectie van brug 4013 op begraafplaats Buitenwoelhof

 2. De brug te gaan herstellen, conform variant 2: duiker

 3. Voor het herstellen van deze brug een aanvullend budget van € 129.000,- beschikbaar te stellen;

 4. De financiële gevolgen te verwerken in de Najaarsrapportage 2022

 5. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Najaarsrapportage 2022 akkoord te gaan met het aanvangen van de werkzaamheden

Uitbreiding asbestemmingen op begraafplaats Buitenwoelhof

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het realiseren van uitbreiding voor asbestemmingen op begraafplaats Buitenwoelhof Veendam door het aanbieden van zuilen met een urnament

 2. Een krediet van € 13.500,- voor de realisatie beschikbaar te stellen via de Najaarsnota 2022 en de financiële gevolgen budgetneutraal te verwerken in de meerjarenbegroting 2023-2026

 3. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Najaarsnota 2022 in te stemmen met het aanvangen van de werkzaamheden

Aanvragen groenstroken

Het college heeft besloten:

 1. De groenstroken nabij de Postkade 41 en Postkade 42 te Wildervank te verkopen

 2. De groenstrook nabij Postkade 41/42 met daarop een schuurtje te verkopen aan de bewoners van Postkade 41 en 42 te Wildervank

 3. Het incidentele voordeel te verwerken in de Najaarsrapportage 2022

Wethouder Kleve

Beleidsplan en begroting Winkler Prins 2022

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het beleidsplan en begroting 2022 Winkler Prins

 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van het beleidsplan en begroting 2022 Winkler Prins

 3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen

Onderwijshuisvestingsaanvraag In de Manne 2020 en 2021

Het college heeft besloten:

 1. De aanvraag voor permanente uitbreiding van de onderwijshuisvesting Jenaplanschool In de Manne van 2020 en 2021 af te wijzen

 2. De aanvraag van €33.632,- voor eerste inrichting van onderwijsleerpakket en meubilair voor een zevende en achtste groep goed te keuren

 3. Hiervoor incidenteel een bedrag ad €33.632,- beschikbaar te stellen

 4. De financiële gevolgen te verwerken in de Najaarsrapportage 2022

 5. Primenius van uw besluit schriftelijk op de hoogte te brengen

 6. Vooruitlopend op het besluit van de Raad bij de Najaarsrapportage 2022, akkoord te gaan met het verstrekken van de incidentele bijdrage aan In de Manne

Vaststellen definitieve subsidie Veenkoloniaal Museum Veendam (VKM) 2021 & Coronasteun

Het college heeft besloten:

 1. Op grond van de jaarrekening 2021 en het jaarverslag 2021 de definitieve subsidie 2021 voor het

 1. Veenkoloniaal Museum Veendam (VKM) vast te stellen op € 126.126,-

 2. Het Veenkoloniaal Museum een eenmalige voorlopige subsidie te verstrekken van €20.000,- ten behoeve van financiële noodsteun wegens de COVID-19 pandemie

 3. Het bestuur van het Veenkoloniaal Museum middels bijgevoegde beschikkingen op de hoogte te brengen van uw besluiten

 4. De raad middels bijgevoegde brief te informeren over uw besluiten