Besluitenlijst 1 februari 2022

Burgemeester Link

Zienswijze op adviesrapport IMG

Het college heeft besloten:

 1. Via bijgevoegde zienswijze te reageren op het adviesrapport van het IMG.

Wethouder Schmaal

Aansprakelijkstelling en raadsbehandeling ingekomen stukken

Het college heeft besloten:

 1. De aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het toestaan van de windturbines binnen het Veendammer deel van Windpark N33 voorshands af te wijzen conform de motivering in bijgaande conceptbrief.

 2. De raad van dit besluit per brief te informeren en te adviseren om, vanuit zijn positie, soortgelijk te reageren (bv. conform de daar bijgaande conceptbrief).

 3. Daarbij de raad ook per diezelfde brief te adviseren om de beide mailberichten te beantwoorden bv. conform de eveneens daar bijgaande conceptmail.

Wethouder Grimbergen

Verrijkte schooldag Noordwest op z’n best

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de Regiodeal-aanvraag eerste fase voor de verrijkte schooldag op CBS de Kern en OBS De Noorderbreedte in Veendam Noord.

 2. Hiervoor een budget van € 131.300,- beschikbaar te stellen.

 3. De kosten vanwege het beschikbaar stellen van het budget te dekken uit de Regiodeal middelen.

 4. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken bij de Voorjaarsnota 2022.

 5. Het budgethouderschap voor de verrijkte schooldag bij de gemeente Veendam te beleggen

 6. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2022 uitvoering te geven aan de eerste fase.

Wethouder Wierenga

Financiële ondersteuning Publiek Vervoer per 1 januari 2022

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het zijn/haar eigen bevoegdheden betreft, besluiten:

 1. De krimpoptie toepassen per 01-01-2022 voor het Wmo-vervoer. Het percentage krimp wordt per perceel bepaald op het aantal gedeclareerde kilometers in het jaar 2019 in vergelijking met 2021;

 2. Bij het instellen van een landelijke/regionale lockdown of plaatselijke sluiting van scholen, vanaf de zesde schooldag na afkondiging van een lockdown de beschikbaarheidstoelage toekennen;

 3. Het fluctuatieschema conform bijlage toepassen per 01-01-22. De uitvoering van het percentage van de maandelijkse fluctuatie wordt bepaald op het aantal declarabele kilometers referentiemaand 2019 per gemeente t.o.v. het aantal gedeclareerde kilometers maand 2022;

 4. De heer Wierenga (wethouder/portefeuillehouder Publiek Vervoer) aan te wijzen het tweede Addendum met bovengenoemde beslispunten op de ‘Vervoerovereenkomst regio Oost-Groningen’ te tekenen.

Beantwoording brief van inwoners met vragen over diverse plannen en visies

Het college heeft besloten:

 1. De brief d.d. 24 november 2021 van diverse inwoners te beantwoorden met bijgaande conceptbrief.

Wethouder Kleve

Toekenning voorlopige subsidiebeschikking MDT-school Veendam 2022

Het college heeft besloten:

 1. Voor 2022 een voorlopige subsidie toe te kennen aan de Muziek-, Dans-, en Theaterschool Veendam

 1. (hierna: MDT-school) ad € 666.160,-;

 2. De MDT-school middels bijgevoegde beschikking te informeren over uw besluit.

 3. De raad middels bijgevoegde brief te informeren over uw besluit.