Besluitenlijst 1 maart 2022

Wethouder Schmaal

Verzoek voor het realiseren van een wintergarten bij de intensieve veehouderij aan de Zuidwending 70, Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen voor het realiseren van een wintergarten bij de intensieve veehouderij aan de Zuidwending 70, Veendam mits gezocht wordt naar compensatie van het bouwvlak dan wel uitbreiding van het bouwvlak middels de maatwerkmethode;

 2. initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief.

Procedure voorontwerpbestemmingsplan "Museumplein 34, Veendam"

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan “Museumplein 34, te Veendam.

 2. Het voorontwerpbestemmingsplan voor inspraak vrij te geven en gedurende zes weken ter inzage te leggen;

 3. De raad te informeren over de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan

Wethouder Wierenga

Besteding speelvoorzieningen

Het college heeft besloten:

 1. Uitvoering te geven aan het opknappen en herinrichten van het speelterrein tussen de Van Petegemstraat en de Emmastraat ten laste van de hiervoor binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte middelen ad € 20.0000,-.

 2. De financiële gevolgen (budgettair neutraal) te verwerken in de Voorjaarsnota 2022

Wethouder Kleve

Voorlopige subsidie Veenkoloniaal Museum 2022

Het college heeft besloten:

 1. Een voorlopige subsidie te toe te kennen aan het Veenkoloniaal Museum van € 127.009,- voor het jaar 2022.

Voorlopige subsidiebeschikking Peuteropvang & VE 2022

Het college heeft besloten:

 1. De voorlopige subsidie aan KidsFirst voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2022 vast te stellen op een totaalbedrag van € 112.308 -.

 2. De voorlopige subsidie aan Tamariki voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2022 vast te stellen op een totaalbedrag van € 85.328,-.

 3. De voorlopige subsidie aan De Apenrots voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2022 vast te stellen op een totaalbedrag van € 39.280,-

 4. De voorlopige subsidie aan Prokino voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2022 vast te stellen op een totaalbedrag van € 62.640,-

 5. De voorlopige subsidie aan Bamba voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2022 vast te stellen op een totaalbedrag van € 47.994, -.

 6. De voorlopige subsidie aan Hoi Pippeloi voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2022 vast te stellen op een totaalbedrag van € 54.450, -.