Besluitenlijst 1 november 2022

Wethouder Schmaal

Actualisatie detailhandelsstructuurvisie Veendam 2022

Het college heeft besloten:

  1. De detailhandelsstructuurvisie Veendam 2022 in concept vast te stellen

  2. De detailhandelsstructuurvisie Veendam 2022 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad

Controleprotocol en normenkader 2022

Het college heeft besloten:

Bijgaand controleprotocol en normenkader voor de jaarrekening 2022 door te geleiden naar de raad ter vaststelling

Wethouder Wierenga

Bidbook Nedersaksenlijn

Het college heeft besloten:

  1. kennisnemen van het bidbook Nedersaksenlijn

  2. in te stemmen met de brief aan de gemeenteraad

Wethouder Kleve

Erfgoed onder de Omgevingswet

Het college heeft besloten:

  1. De raad voor te stellen de advisering over welstand en erfgoed te integreren en per 1 januari 2023 onder te brengen bij de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit bij Libau

  2. De raad voor te stellen de Erfgoedverordening Veendam 2023 en de Verordening op de gemeentelijke Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Veendam 2023 vast te stellen

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2039

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2039 (IHP)

  2. De raad voor te stellen het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2039 (IHP) vast te stellen