Besluitenlijst 20 december 2022

Burgemeester Link

Huisstijl gemeente Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Een huisstijlhandboek op te stellen op basis van kaders in bijlage 1

 2. Hiervoor Staal communiceert opdracht te geven

 3. Een en ander te dekken binnen het beschikbaar gestelde budget

Vaststellen formatie per 1 december

Het college heeft besloten:

Akkoord te gaan met het vaststellen van de formatie per 1 december 2022

Hondenlosloopgebied Borgerswold

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de bezwarencommissie;

 2. Het Aanwijsbesluit 'Losloopgebied voor honden binnen de bebouwde kom' gewijzigd vast te stellen;

 3. Dit Aanwijsbesluit te publiceren;

 4. De bezwaarmakers hierover te informeren;

 5. Hiervoor gebruik te maken van bijgevoegde brief.

Wethouder Schmaal

Aanvragen groenstroken over de periode 1 september tot en met 16 November 2022

Het college heeft besloten:

 1. De groenstroken nabij de Zuidwending 43 en Grote vaartlaan 25 te Veendam, C.W. Lubbersstraat en Torenstraat 80 te Wildervank te verkopen.

 2. De aanvragen betreffende de groenstroken aan de Westereems 21, Duintjerlaan 6, Acacialaan 3, Kleine Vaartlaan 7, Beneden Oosterdiep 110, Duurswold 1, Burgemeester Bosscherstraat 26, Munte 55, Borgercompagnie 201, Nedmagweg 181, Brouwersweg 29, Wiedehoek 14, Boven Oosterdiep 92 en Heemskerkstraat 89 af te wijzen.

 3. Het incidentele voordeel te verwerken in de Voorjaarsnota 2023.

Wethouder Grimbergen

OVA-indexatie 2022 AVMO

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met een incidentele indexatie voor 2022 aan deBasis ad € 38.550,- in verband met loonprijsstijging.

 2. deBasis op de hoogte te brengen van uw besluit door het versturen van bijgaande brief.

Woningaanpassingen

Het college heeft besloten:

Met terugwerkende kracht van 1 januari 2022 tot 31 december 2022 alle beschikkingen bouwkundige woningaanpassingen boven de € 10.000,- te accorderen.

Wethouder Wierenga

Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Veendam 2023

Het college heeft besloten:

De 'Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Veendam' vast te stellen.

Vervanging van drie vrachtwagens en de aanschaf van een perscontainer

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de aanschaf van drie vrachtwagens en een perscontainer

 2. De opdracht te gunnen aan ESA Groningen voor een bedrag van € 754.800,-

 3. De hiervoor beschikbare kredieten vrij te geven tot een bedrag van € 525.000,-

 4. Een aanvullend krediet ad € 230.000,- voor de vervanging van de drie vrachtwagens en een perscontainer

 1. beschikbaar te laten stellen via de Voorjaarsnota 2023;

 1. Een deel van de extra structurele last van dit aanvullende krediet ad € 27.804,- te betrekken bij de

 1. kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing vanaf 2024

 1. Een deel van de extra structurele last van dit aanvullende krediet ad € 6.121,- mee te nemen bij de

 1. actualisatie van de meerjarenbegroting bij de Voorjaarsnota 2023

 1. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2023 in te stemmen met het vervangen van de vrachtwagens en de aanschaf van een perscontainer.

Wethouder Kleve

Verlenen voorlopige subsidie Biblionet 2023

Het college heeft besloten:

 1. Voor 2023 een voorlopige subsidie te verlenen aan Biblionet Groningen t.g.v. bibliotheek Veendam ad € 646.642,-

 2. Het bedrag ad € 646.642,- te dekken uit het budget Openbaar Bibliotheekwerk

 3. Voor 2023 een incidentele voorlopige subsidie aan Biblionet Groningen verlenen van € 70.420,- t.b.v. de ondersteuning van scholen bij de (taal)ontwikkeling van kinderen

 4. Deze incidentele subsidie van € 70.420,- te dekken vanuit de extra middelen Onderwijsachterstandenbeleid en t.b.v. de SiSa een aparte financiële verklaring te vragen

 5. Voor bovengenoemde subsidies in te stemmen met het overleggen van een instelling brede jaarrekening in plaats van een gemeente specifieke verklaring

 6. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2023

 7. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2023 akkoord te gaan met de verstrekking van de incidentele voorlopige subsidie aan Biblionet

 8. Biblionet door middel van beschikkingen op de hoogte te brengen van de voorlopige subsidietoekenningen

 9. De raad in kennis te stellen van deze subsidiebeschikkingen.