Besluitenlijst 20 september 2022

Burgemeester Link

Aansluiten LSI convenant

Het college heeft besloten:

Aan te sluiten bij het Landelijk Samenwerkingsconvenant Interventieteams.

Wethouder Schmaal

Vaststelling wijzigingsplan Dijkeneiland-Zuid

Het college heeft besloten:

 1. Het wijzigingsplan “Buitenwoel Dijkeneiland Veendam” vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd conceptbesluit;

 2. Voor het plangebied geen exploitatieplan vast te stellen;

 3. De vaststelling van het wijzigingsplan bekend te maken;

 4. De raad te informeren over uw besluit

Vaststelling bestemmingsplan C.W. Lubbersstraat

Het college heeft besloten:

 1. in te stemmen met de beantwoording en verwerking van de zienswijze en andere reacties op het ontwerpbestemmingsplan “Wildervank – C.W. Lubbersstraat” zoals verwoord in het (bijgevoegde) concept “Memo beantwoording zienswijze”;

 2. in te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijziging van de verbeelding;

 3. het bijgaande concept raadsvoorstel ter vaststelling van het bestemmingsplan “Wildervank – C.W. Lubbersstraat” vast te stellen;

 4. hogere waarden industrie- en wegverkeerslawaai vast te stellen cf. bijgaand conceptbesluit;

 5. de indiener van de zienswijze alvast te informeren door toezending van bijgevoegde conceptbrief

Adviesrecht en participatieplicht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

Het college heeft besloten:

 1. De raad voor te stellen het document “Adviesrecht en participatieplicht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten” vast te stellen;

 2. De raad voor te stellen het "Delegatiebesluit wijzigen omgevingsplan" vast te stellen.

Vaststelling bestemmingsplan “Veendam-Museumplein”

Het college heeft besloten:

 1. De raad voor te stellen: Het bestemmingsplan "Veendam-Museumplein" ongewijzigd vast te stellen.

 2. De raad voor te stellen: Voor het plangebied geen exploitatieplan vat te stellen

 3. Het bijgaande raadsvoorstel, met bijbehorende verbeelding, regels, toelichting en bijlagen, vervat in het digitale gebiedsgerichte besluit met identificatienummer: NL.IMRO.0047.04BPMuseumpl34-0401 te agenderen voor de eerstkomende raadscyclus.

Vaststelling wijzigingsplan Poststraat 29-29a te Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. Het wijzigingsplan “Poststraat 29-29a te Wildervank ” vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd conceptbesluit;

 2. Voor het plangebied geen exploitatieplan vast te stellen;

 3. De vaststelling van het wijzigingsplan bekend te maken;

 4. De raad te informeren over uw besluit

Wethouder Grimbergen

Indexatie subsidie algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning

Het college heeft besloten:

 1. De subsidie voor de uitvoering van de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning met ingang van 2023 jaarlijks te indexeren op basis van het indexcijfer Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling ("OVA").;

 2. De financiële gevolgen te verwerken bij de actualisatie van de budgetten in de (meerjaren) begroting 2023-2026.

Informatie Wmo 2021

Het college heeft besloten:

 1. De raad te informeren over de uitvoering van de Wmo in 2021

 2. Daartoe bijgaande brief aan de raad over de uitvoering van de Wmo in 2021 vast te stellen

Wethouder Wierenga

Het beheer van voortwoekerende waterplanten in de vijvers en de waterpartijen

Het college heeft besloten:

 1. Voor het schonen van de vijvers en de waterpartijen een incidenteel budget van € 90.000,- beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de reserve ‘Uitbaggeren Vijvers’.;

 2. Vooruitlopend op de besluitvorming van de raad met de werkzaamheden te starten.;

 3. Een en ander te verwerken in de Najaarsrapportage 2022.

Wethouder Kleve

Begroting 2022 Scholengroep OPRON & bestuursverslag 2021 Scholengroep OPRON

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de begroting 2022 Scholengroep OPRON & bestuursverslag 2021 Scholengroep OPRON

 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de begroting 2022 Scholengroep OPRON & bestuursverslag 2021 Scholengroep OPRON

 3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij begroting 2022 Scholengroep OPRON & bestuursverslag 2021 Scholengroep OPRON

Jaarverslag en jaarrekening 2021 Winkler Prins

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening 2021 van Winkler Prins

 2. Het jaarverslag en jaarrekening 2021 van Winkler Prins ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad

 3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen