Besluitenlijst 21 juni 2022

Wethouder Schmaal

Ontwerpfase bestemmingsplan "Veendam-Museumplein"

Het college heeft besloten:

 1. De beantwoording en verwerking van inspraak en overlegreacties conform de (bijgevoegde)

 1. concept “Reactienota Inspraak en overleg“ vast te stellen

 2. Geen milieueffectrapportage (m.e.r) op te laten stellen in het kader van de onderhavige

 3. bestemmingsplanprocedure

 4. Het ontwerpbestemmingsplan “Veendam-Museumplein” samen met de ontwerpvergunning ter inzage te leggen

 5. De raad via bijgevoegde conceptbrief te informeren

Aanvraag stimuleringsregeling centrum Veendam Kerkstraat 21/21a

Het college heeft besloten:

 1. De aanvrager een voorlopige subsidie van € 39.996,83 toe te kennen

 2. De aanvrager hierover via bijgevoegde brief te informeren

Realiseren van een bewaarschuur op het perceel Torenstraat 67 te Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. De ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van een bewaarschuur op het perceel Torenstraat 67 te Wildervank in procedure te brengen

 2. De commissie fysiek over het ontwerp te informeren.

Definitieve gunning accountantsdiensten controlejaar 2022 t/m 2025

Het college heeft besloten:

Bijgevoegd raadsvoorstel door te geleiden naar de raad ter besluitvorming

Wethouder Kleve

Vaststellen Uitvoeringsplan werk in zicht 2022

Het college heeft besloten:

Uitvoeringsplan werk in zicht 2022 vast te stellen

Beleidsregels studietoeslag

Het college heeft besloten:

Bijgevoegde beleidsregels studietoeslag vast te stellen.

Jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2021

Het college heeft besloten:

 1. De toezichtinformatie ten behoeve van de jaarverantwoording Wet Kinderopvang Veendam 2021 vast te stellen

 2. De vastgestelde vragenlijst op de voorgeschreven wijze te laten verzenden naar de Inspectie van het Onderwijs.

Vaststellen definitieve subsidies Biblionet 2021

Het college heeft besloten:

 1. Op grond van de jaarrekening 2021 van Biblionet Groningen de subsidies voor 2021 vast te stellen op € 677.394,-

 2. Biblionet middels bijgevoegde beschikking op de hoogte brengen van uw besluit

 3. De raad middels bijgevoegde brief te informeren over uw besluit.